Algemene situatie

Nederlands

Deze COI Focus Algemene situatie biedt een overzicht van een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Kosovo. Het gaat hierbij over COI-bronnen van de Europese instellingen (Europese Commissie, Raad van Europa, de European Asylum Support Office (EASO)); van andere lidstaten van de Europese Unie (EU) en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook heeft Cedoca een aantal rapporten van verschillende internationale organisaties geconsulteerd: Het gaat hier over verschillende organisaties van de Verenigde Naties (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR en het United Nations Development Programme, UNDP) en over niet-gouvernementele organisaties (Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, de Bertelsmann Stiftung, Reporters Without Borders). Ten slotte zijn ook een aantal Kosovaarse bronnen opgenomen zoals bijvoorbeeld de Dienst van de ombudsman.

Bijzondere aandacht in dit overzicht gaat naar de zogenoemde Progress Reports van de Europese Commissie (EC). In deze rapporten evalueert de EC de lokale implementering van het EU-uitbreidingsbeleid voor Kosovo. Dit uitbreidingsbeleid is gebaseerd op vooropgestelde criteria waarvan sommige ook relevant zijn in dit COI-overzicht.

Sinds jaren volgt de Balkandesk van Cedoca de situatie in Kosovo op de voet. Dit document is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Kosovo, gepubliceerd op 10 juli 2018. Het is aangevuld met informatie uit de periode van augustus 2018 tot juli 2020. Na de vervroegde parlementsverkiezingen van 14 februari 2021 heeft Cedoca nog de resultaten hiervan toegevoegd aan dit document.

Deze COI Focus is opgevat als een compendium en maakt bijgevolg geen synthese van de verzamelde informatie.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Kosovo