Algemene situatie

Nederlands

Deze COI Focus biedt een overzicht van een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Noord-Macedonië. Het gaat hierbij over COI-bronnen van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), de European Asylum Support Office (EASO) en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als ook van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), van de Raad van Europa of van andere internationale organisaties (Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, de Bertelsmann Stiftung, Reporters Without Borders). Ten slotte zijn ook een aantal Noord-Macedonische bronnen opgenomen: het Macedonian Helsinki Committee (MHC), de Noord-Macedonische Dienst van de ombudsman, enz.

Ook de relevante informatie uit de Progress Reports van de Europese Commissie (EC) maakt deel uit van dit overzicht. In deze rapporten evalueert de EC de lokale implementering van het EU-uitbreidingsbeleid voor Noord-Macedonië. Dit uitbreidingsbeleid is gebaseerd op vooropgestelde criteria waarvan sommige ook relevant zijn voor dit COI-overzicht.

Dit document is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Noord-Macedonië, gepubliceerd op 26 juli 2018. Het is aangevuld met informatie uit de periode van augustus 2018 tot 24 juli 2020. Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Noord-Macedonië op de voet. De beschikbare informatie staat niet alleen thematisch maar telkens ook chronologisch geordend zodat de evolutie van elk thema gedurende de voorbije vijf jaar zichtbaar wordt.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Noord-Macedonië