Intern vluchtalternatief

Wanneer de vrees voor vervolging of het reëel risico op ernstige schade van de asielzoeker vaststaat, kan de commissaris-generaal de mogelijkheid van een intern vluchtalternatief onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt op individuele basis en houdt rekening met zowel de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker als met de algemene omstandigheden in dat deel van het land van herkomst.

Het intern vluchtalternatief moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de gegronde vrees voor vervolging of het reëel risico op ernstige schade is er geneutraliseerd ofwel heeft de asielzoeker er toegang tot doeltreffende bescherming
  • het voorgestelde gebied is veilig, wettig en praktisch toegankelijk zonder bijkomende risico's
  • het is redelijk om van de asielzoeker te verwachten dat hij zich in een bepaalde regio vestigt.

De commissaris-generaal onderzoekt de specifieke situatie van de asielzoeker (geslacht, leeftijd, financiële situatie, verwanten, opleiding, bestaansmiddelen, taal, godsdienst, etniciteit,...) en de mogelijke redenen waarom hij of zij een vestiging elders weigert.

De bewijslast met betrekking tot de beschikbaarheid van een intern vluchtalternatief ligt bij het CGVS. De asielzoeker krijgt tijdens het gehoor de kans om op het voorgestelde intern vluchtalternatief te reageren.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.