De werking van het CGVS tijdens de coronacrisis

(update 18-02-2022: wijziging van de FAQ-vragen 'Wat moet ik doen als het CGVS mijn gekozen woonplaats is?'.)

De persoonlijke onderhouden

 

Bij de persoonlijke onderhouden op het CGVS gelden volgende maatregelen:

 • We roepen een beperkt aantal verzoekers op op gespreide uren om drukte te vermijden.
 • de verzoekers en advocaten wachten in één van de wachtzalen  op een aangeduide plek tot het persoonlijk onderhoud begint.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens het traject van het onthaal tot in het gehoorlokaal. Tijdens het gehoor is het dragen van het mondmasker niet verplicht.
 • Tussen alle personen in het gehoorlokaal zijn er plexiwanden geïnstalleerd. De advocaten hebben een tafeltje ter beschikking.
 • Bij het binnenkomen van het gebouw ontsmet iedereen de handen. De PO en tolk ontsmetten ook de handen voor en na het persoonlijk onderhoud.
 • Wanneer een verzoeker bij aankomst symptomen vertoont, gaat het persoonlijk onderhoud niet door. Wanneer een aanwezige tijdens het persoonlijk onderhoud symptomen vertoont, stopt het persoonlijk onderhoud meteen.
 • In principe mogen maximaal vier personen aanwezig zijn in een gehoorlokaal. Er zijn enkele grotere lokalen voor de NBMV’s die met een voogd komen of voor kwetsbare verzoekers bij wie de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is toegestaan door de Commissaris-generaal.
 • De persoonlijke onderhouden mogen maximaal 4 uur duren, pauze niet inbegrepen. De protection officer mag de duur met een half uur verlengen wanneer dit een herconvocatie kan voorkomen. Een persoonlijk onderhoud kan ook vroeger stoppen om te garanderen dat het lokaal nog gereinigd kan worden voor een nieuw gebruik.
 • De gehoorlokalen worden na elk gebruik grondig gereinigd.

In dit filmpje vindt u duidelijke instructies over hoe het onthaal van de verzoekers en advocaten op het CGVS gebeurt. Het filmpje is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

 

De verzoekers

De verzoekers die we oproepen voor een persoonlijk onderhoud, krijgen bij hun oproepingsbrief een bijlage met instructies over de coronamaatregelen.

Hier vindt u deze bijlage in twaalf talen: Nederlands, Frans, Engels, Albanees, Arabisch, Farsi, PashtuRussischSomali, Spaans, TigrinyaTurks.

 

FAQ

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over de werking van het CGVS tijdens de coronacrisis:

Welke maatregelen neemt het CGVS om een gehoor zo veilig mogelijk te laten verlopen?

Het CGVS heeft afspraken gemaakt met de opvangstructuren om te voorkomen dat zieke of besmette personen naar het CGVS komen. We sensibiliseren ook tolken en advocaten om deze maatregel strikt op te volgen en zien hier op het CGVS ook op toe. Daarnaast garanderen we dat de gehoren kunnen plaatsvinden met respect voor de social distancing en de vooropgestelde hygiënische regels.

Ter bescherming van iedereen, zowel medewerkers als bezoekers, neemt het CGVS volgende beschermingsmaatregelen:

 • We roepen de verzoekers in beperkte getale op gespreide uren op.
 • Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het traject van het onthaal van het CGVS tot in het gehoorlokaal. Tijdens het gehoor mag men het mondmasker afzetten.
 • Tussen elke persoon in het gehoorlokaal is er en aparte plexi wand .
Mag ik nieuwe documenten afgeven tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS?

U kan tijdens het persoonlijk onderhoud nieuwe documenten afgeven. De Protection Officer zal erop toezien dat dit op een veilige manier gebeurt.

Documenten ter staving van het asielrelaas kunnen ook verstuurd worden via e-mail naar cgra-cgvs.dispatching@ibz.fgov.be met duidelijke vermelding van de naam en het dossiernummer.

U kan geen originele documenten komen afgeven op het CGVS. Wanneer u deze aan het CGVS wil bezorgen, moet u deze via een aangetekende zending naar het CGVS versturen: Ernest Blerotstraat 39 – 1070 Brussel. Vermeld duidelijk de naam en het dossiernummer.

Kan ik mijn kinderen of een begeleider meenemen naar het persoonlijk onderhoud op het CGVS?

Nee. De verzoekers moeten opvang regelen voor hun kinderen, ook wanneer beide ouders op het CGVS uitgenodigd zijn. Indien u wenst dat iemand u vergezelt bij de reis naar het CGVS, kan deze persoon niet wachten in de wachtzaal van het CGVS.

Kan ik op het CGVS terecht om vragen te stellen over de stand van zaken van de procedure?

Nee. U kan vragen over uw asielprocedure richten tot de Helpdesk Asielprocedure via cgra-cgvs.Advocate@ibz.fgov.be of 02/205.53.05.

Kan ik een origineel document dat het CGVS heeft ingehouden tijdens de asielprocedure, komen ophalen?

Ja, het is mogelijk om originele documenten op te halen op het CGVS op afspraak. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk Asielprocedure via cgra-cgvs.Advocate@ibz.fgov.be of 02/205.53.05. U moet in het bezit zijn van een ontvangstbewijs.

Erkende vluchtelingen of staatlozen moeten hiervoor contact opnemen met de Helpdesk Erkende vluchtelingen en Staatlozen via cgrefugees@ibz.fgov.be of 02/205.53.07.

Afspraken zijn mogelijk op werkdagen tussen 10 en 12 uur en tussen 14.30 u en 15.30 u. Bij aankomst op het CGVS wacht u buiten tot een onthaalmedewerker u komt ophalen. U draagt de hele tijd een mondmasker. U komt best alleen, niet vergezeld van kinderen.

Bezoekers die geen afspraak hebben, kunnen we momenteel niet toelaten op het CGVS.

Moet ik mijn adreswijziging per post versturen?

Verzoekers kunnen hun adreswijziging per mail versturen naar de Helpdesk Advocaten cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be. Het CGVS beschouwt het doorgegeven adres dan enkel als een effectieve woonplaats en niet als gekozen woonplaats. Het blijft belangrijk om de adreswijziging ook via een aangetekende zending aan het CGVS mee te delen.

Kunnen maatschappelijke assistenten inzage krijgen in de dossiers van asielzoekers?

Voor inzage in dossiers is een formeel mandaat nodig. De verzoeker kan een maatschappelijk assistent machtigen om inzage te krijgen in zijn dossier door een door hem ondertekend document met volmacht te bezorgen aan het CGVS.

Wat moet ik doen als het CGVS mijn gekozen woonplaats is?

De helpdesk van het CGVS is momenteel gesloten voor bezoekers. Verzoekers om internationale bescherming die woonplaats hebben gekozen op het CGVS en die wensen te weten of zij al dan niet werden opgeroepen voor hun persoonlijk onderhoud, of dat het CGVS een beslissing nam over hun verzoek tot internationale bescherming, kunnen hiervoor telefonisch (02/205.53.05) of per mail (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be) contact opnemen met de Helpdesk Advocaten.

Het CGVS kan deze verzoekers ook laten weten of zij post hebben ontvangen van de DVZ. Verzoekers die een kopie wensen te ontvangen van deze briefwisseling, kunnen de vraag eveneens per mail richten aan de Helpdesk Advocaten, samen met een kopie van een geldig  identiteitsdocument. Deze verzoekers kunnen de post ook persoonlijk komen ophalen. Dit kan momenteel uitsluitend na het maken van een afspraak per mail met de Helpdesk Advocaten (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be). Wegens de geldende corona-maatregelen is het aantal afspraken echter beperkt per dag.

Kan ik uitstel krijgen om opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud te formuleren?

Door de geleidelijke versoepelingsmaatregelen kunnen de verschillende actoren die de verzoekers om internationale bescherming ondersteunen, opnieuw hun opdracht uitvoeren (advocaten, maatschappelijke assistenten, vertalers, tolken…).

Bijgevolg heeft het Commissariaat-generaal beslist dat artikel 57/5 quater van de wet van 15 december 1980 vanaf 1 augustus 2020 opnieuw ten volle zal worden toegepast voor de persoonlijke onderhouden.

Alle verplichtingen en garanties van deze bepaling in verband met de aanvraag van kopieën van de notities van het persoonlijk onderhoud, het meedelen van opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud en het onderzoeken van deze opmerkingen door het CGVS zullen dus vanaf 1 augustus opnieuw worden toegepast.

De aanvraag van kopieën van het persoonlijk onderhoud moet het CGVS binnen twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud bereiken en de eventuele opmerkingen moeten het CGVS binnen acht werkdagen na de betekening van de kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud bereiken zodat het CGVS de opmerkingen kan onderzoeken. Het CGVS zal elke opmerking onderzoeken alvorens een beslissing wordt genomen.

Kan ik uitstel krijgen om een medisch attest VGV (vrouwelijke genitale verminking) voor te leggen als erkend vluchteling?

Het is momenteel opnieuw mogelijk om een afspraak te maken bij een arts voor niet-dringende consultaties, zoals voor het bekomen van een medisch attest VGV. Indien u toch moeilijkheden ervaart hierbij, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke dienst via cgra-cgvs.FGM@ibz.fgov.be.

Hoelang duurt een gehoor?

Er wordt momenteel aangeraden het gehoor niet te lang laten duren (dus maximum 4 uur, pauze niet meegerekend). Indien de PO meent dat hij/zij het gehoor kan afronden en een herconvocatie kan vermijden, kan hij/zij beslissen de duur van 4 uur te verlengen met maximaal een half uur.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.