Welk land is verantwoordelijk?

Het ‘Dublin III- reglement’ bepaalt het volgende:

  • Als België verantwoordelijk is, onderzoekt het CGVS de asielaanvraag.
  • Als een andere EU-lidstaat verantwoordelijk is, vraagt de DVZ de overname van de asielaanvraag aan de andere lidstaat.
  • Als de EU-lidstaat de overname bevestigt, maar de asielzoeker gaat er niet mee akkoord, dan kan hij een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Dit is een niet-schorsend annulatieberoep. De asielzoeker moet toch naar het land dat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag reizen, zonder de beslissing van de RvV af te wachten.
  • De DVZ mag de asielzoeker vasthouden in een gesloten opvangcentrum tijdens het onderzoek, of in afwachting van de overdracht naar een andere EU-lidstaat.
Nieuw adres CGVS