Volgende verzoeken

Een verzoeker kan een nieuw verzoek om internationale bescherming indienen wanneer er nieuwe elementen voorhanden zijn. Dit heet een volgend verzoek.

Meer informatie hierover op maat van de verzoeker vind je terug op asyluminbelgium.be in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali).

Hoe een volgend verzoek indienen?

De verzoeker laat het volgend verzoek registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Hij of zij legt er een verklaring af over de nieuwe elementen en de redenen waarom deze elementen niet eerder konden worden aangebracht. Deze verklaring wordt zo snel mogelijk overgemaakt aan het CGVS.

Een volgend verzoek bij het CGVS

Na ontvangst van het volgend verzoek, onderzoekt het CGVS bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de kans op de toekenning van een beschermingsstatus aanzienlijk groter maken.

Het CGVS kan 2 beslissingen nemen:

  • Een beslissing tot niet-ontvankelijkheid: er zijn geen nieuwe elementen die de kans op het toekennen van een internationale beschermingsstatus verhogen
  • Een beslissing tot ontvankelijkheid: de nieuwe elementen verhogen de kans op het toekennen van een internationale status of de verzoeker kreeg voorheen enkel een beslissing tot beëindiging (afwezigheid persoonlijk onderhoud zonder geldige reden – geen gevolg verzoek om inlichtingen zonder geldige reden – geen verderzetting behandeling verzoek bij regularisatie – onttrekken meldingsplicht – de plaats van vasthouding verlaten zonder toestemming en zonder binnen de 15 dagen contact op te nemen met de DVZ)

Deze beslissingen worden in principe genomen binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van het dossier van de DVZ.  Indien de verzoeker wordt vastgehouden beslist het CGVS binnen de twee werkdagen na ontvangst van het dossier. Deze beslissingen gebeuren in beginsel op basis van het administratief dossier, zonder persoonlijk onderhoud. Indien de verzoeker toch opgeroepen wordt voor een persoonlijk onderhoud, bedraagt de termijn tussen het versturen van de oproeping en het persoonlijk onderhoud minimum 2 dagen en minimum 1 dag indien de verzoeker wordt vastgehouden.

Beslissing tot ontvankelijkheid volgend verzoek

Wanneer het CGVS vaststelt dat de aangebrachte nieuwe elementen de kans op het toekennen van een beschermingsstatus aanzienlijk verhogen of wanneer voorheen enkel een beslissing tot beëindiging werd genomen (zie eerder), beslist het CGVS tot de ontvankelijkheid van het volgend verzoek.  De beslissing tot ontvankelijkheid wordt niet gemotiveerd.

Na een beslissing tot ontvankelijkheid wordt het volgend verzoek ten gronde behandeld. Het CGVS heeft de mogelijkheid om hierbij gebruik te maken van de versnelde procedure (verkorte oproeping - behandeling - beroepstermijn).

Beslissing tot niet-ontvankelijkheid volgend verzoek

Wanneer het CGVS vaststelt dat de aangebrachte nieuwe elementen de kans op het toekennen van een beschermingsstatus niet aanzienlijk verhogen, beslist het CGVS tot de niet-ontvankelijkheid van het volgend verzoek. In deze beslissing geeft het CGVS aan of een terugdrijving of verwijdering al dan niet leidt tot een schending van het non-refoulementbeginsel op grond van het onderzoek in het licht van de Conventie van Genève en de definitie van de subsidiaire bescherming.

De mogelijkheid tot een beroep bij de RvV

De verzoeker die een beslissing tot niet-ontvankelijkheid ontvangt, kan een beroep in volle rechtsmacht indienen bij de RvV. De beroepstermijn is 10 dagen vanaf de betekening van de beslissing. Als de verzoeker is vastgehouden, bedraagt de beroepstermijn 5 dagen.

De beroepsprocedure heeft altijd een schorsende werking. Hierop bestaan twee uitzonderingen: 

  • er wordt geen schending van het non-refoulement beginsel vastgesteld, de verzoeker is vastgehouden en dient een volgend verzoek in binnen een jaar na de definitieve beslissing over zijn eerste verzoek

of

  • er wordt geen schending van het non-refoulement beginsel vastgesteld en de verzoeker dient een derde verzoek of meer in

Let op! Het doen van een derde verzoek of meer is niet schorsend, inbegrepen de beroepsprocedure in volle rechtsmacht, indien de verzoeker:

  • voorafgaand aan het doen van zijn tweede verzoek en sindsdien op onafgebroken wijze wordt vastgehouden
  • in het kader van dit tweede verzoek een beslissing tot niet-ontvankelijkheid werd genomen en er geen schending van het non-refoulement beginsel werd vastgesteld.

 

Andere bijzondere procedures

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.