Een asielzoeker kan een nieuwe asielaanvraag indienen wanneer de vorige werd geweigerd. Dit heet een meervoudige asielaanvraag. Het CGVS behandelt deze nieuwe asielaanvraag versneld en houdt enkel rekening met de nieuwe elementen die de asielzoeker aanhaalt. Een specifieke beroepsprocedure door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is voorzien.

Hoe een meervoudige asielaanvraag indienen?

De asielzoeker laat de meervoudige asielaanvraag registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Hij vult een vragenlijst in, waarin hij de nieuwe elementen voor de meervoudige asielaanvraag  vermeldt. De asielzoeker legt ook uit waarom hij die nieuwe elementen niet eerder heeft aangehaald. De DVZ stuurt de meervoudige asielaanvraag door naar het CGVS die de asielaanvraag verder behandelt.

Een meervoudige asielaanvraag bij het CGVS

De protection officer onderzoekt de nieuwe elementen die de asielzoeker bij zijn nieuwe asielaanvraag heeft voorgelegd. Het CGVS behandelt de meervoudige asielaanvraag prioritair na ontvangst (binnen de 8 werkdagen) en gaat na of de nieuwe elementen tot een positieve beslissing kunnen leiden.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • er zijn geen elementen die tot een positieve beslissing kunnen leiden: de commissaris-generaal neemt een beslissing tot weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag zonder de asielzoeker te horen
  • er zijn wel nieuwe elementen die tot een positieve beslissing kunnen leiden: de commissaris-generaal neemt een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag. Het CGVS zal de asielaanvraag verder behandelen in volle rechtsmacht en de asielzoeker oproepen voor een gehoor
  • uit de ingevulde vragenlijst blijkt niet of de nieuwe elementen tot een andere beslissing kunnen leiden. De protection officer kan de asielzoeker oproepen voor een gehoor om meer informatie te krijgen over de nieuwe elementen in zijn meervoudige asielaanvraag. Hierna neemt de commissaris-generaal een beslissing tot inoverwegingname of een beslissing tot weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag.

Voorbeelden van nieuwe elementen

  • Nieuwe feiten die hebben plaatsgevonden in het land van herkomst na het vertrek van de asielzoeker en die de asielmotieven van de eerste asielaanvraag bevestigen of geloofwaardig maken.
  • Een evolutie van de algemene situatie  in het land van herkomst van de asielzoeker.

De mogelijkheid tot een beroep bij de RvV

De asielzoeker die een beslissing tot weigering van inoverwegingname ontvangt, kan een beroep indienen bij de RvV. Hij heeft hiervoor 15 dagen de tijd. Als de asielzoeker is opgesloten in een gesloten centrum of een gevangenis, heeft hij 10 dagen de tijd om een beroep in te dienen. Vanaf een tweede weigering tot inoverwegingname zal de asielzoeker nog 5 dagen de tijd hebben om een beroep in te dienen. De RvV behandelt het beroep versneld.

Het beroep kan schorsend of niet schorsend zijn. Hiervoor gaat de commissaris-generaal na of de asielzoeker een risico loopt op refoulement (= het risico te worden teruggestuurd) naar een regio of een land waar hij gevaar loopt.

De commissaris-generaal vermeldt in zijn beslissing welk beroep de asielzoeker kan indienen.

Na ontvangst van het verzoekschrift en de verweernota zal de RvV zo snel mogelijk een zitting organiseren waarin de partijen mondeling hun argumenten kunnen toelichten of bijkomende elementen aanhalen.

Na een beslissing tot inoverwegingname zal het CGVS de asielaanvraag volgens de gewone procedure behandelen. De beroepsprocedure na een weigeringsbeslissing verloopt volgens de normale procedure in volle rechtsmacht bij de RvV.

Nieuw adres CGVS