Een asielzoeker kan een asielaanvraag indienen nadat hij is opgesloten op een welbepaalde plaats (aan de grens, in een gesloten centrum, in de gevangenis,…). Het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in de beroepsprocedure behandelen deze asielaanvraag versneld.

Hoe een asielaanvraag indienen op een welbepaalde plaats?

De asielzoeker kan, wanneer hij opgesloten is, een asielaanvraag indienen:

  • aan de grens: bij de grenspolitie, zo snel mogelijk na aankomst aan de grens
  • in een gesloten centrum of in de gevangenis: bij de directeur van het gesloten centrum of de gevangenis

Nadat de asielzoeker een asielaanvraag heeft ingediend, wordt deze doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die nagaat of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. In dat geval zal de DVZ de asielaanvraag doorsturen naar het CGVS voor een verdere behandeling.

De behandeling van de asielaanvraag voor het CGVS

Nadat het CGVS de asielaanvraag heeft ontvangen gaat een protection officer de asielzoeker horen op de plaats waar hij opgesloten is. Na het gehoor neemt het CGVS op basis van de elementen in het dossier, de verklaringen en de bewijzen die de asielzoeker zelf heeft voorgelegd, zo snel mogelijk een beslissing. Het CGVS heeft  in totaal 15 dagen de tijd om een beslissing te nemen nadat de DVZ de asielaanvraag heeft doorgestuurd.

De commissaris-generaal neemt een beslissing tot:

  • weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus
  • erkenning van de vluchtelingenstatus
  • toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

De opgeslotene die de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toegekend krijgt, zal worden vrijgelaten uit het gesloten centrum of aan de grens.

Een beroep bij de RvV

De asielzoeker die een weigeringsbeslissing krijgt, heeft 15 dagen de tijd om samen met zijn advocaat een beroepsprocedure in volle rechtsmacht op te starten bij de RvV. Na ontvangst van dit verzoekschrift heeft het CGVS 3 dagen de tijd om te antwoorden op de argumenten van het verzoekschrift in een verweernota.

De RvV zal na ontvangst van het verzoekschrift en (eventueel) de verweernota van het CGVS zo snel mogelijk een zitting organiseren waar beide partijen de mogelijkheid krijgen om bijkomende elementen mondeling toe te lichten.

De RvV kan een beslissing van het CGVS:

  • bevestigen: de beslissing van het CGVS was correct
  • hervormen: de RvV is het niet eens met de beslissing van het CGVS en neemt een beslissing tot toekenning van een beschermingsstatus (vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus). De RvV kan een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus hervormen tot een erkenning van de vluchtelingenstatus of weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
  • vernietigen: de RvV stuurt het asieldossier terug naar het CGVS bij gebrek aan elementen in de motivering. Het CGVS moet bij het nemen van een nieuwe beslissing in de mate van het mogelijke rekening houden met de opmerkingen van de RvV.
Nieuw adres CGVS