Standaardprocedure

In principe behandelt het CGVS een verzoek om internationale bescherming volgens de standaardprocedure. Het CGVS onderzoekt de aangebrachte motieven waarom de verzoeker zijn land van herkomst verliet inhoudelijk en toetst deze aan de vluchtelingendefinitie en de definitie van de subsidiaire bescherming.

Het CGVS roept elke verzoeker in principe minstens één keer op voor een persoonlijk onderhoud (een interview). De periode tussen het versturen van de oproepingsbrief en de datum van het persoonlijk onderhoud bedraagt minstens 8 dagen.

Het CGVS kan beslissen om:

  • de vluchtelingenstatus toe te kennen
  • de vluchtelingenstatus te weigeren en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen
  • de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren
  • de verzoeker uit te sluiten van een beschermingsstatus

Tegen een weigeringsbeslissing van het CGVS kan de verzoeker beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het gaat hier om een beroep in volle rechtsmacht. Dit betekent dat de RvV het dossier in zijn geheel opnieuw onderzoekt en zich uitspreekt over de grond van de zaak.

Het beroep moet ingediend worden binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing. De beroepstermijn bedraagt 10 dagen indien de verzoeker wordt vastgehouden.

De RvV kan de beslissing van het CGVS:

  • bevestigen: de RvV volgt de beslissing genomen door het CGVS
  • vernietigen: de RvV stuurt het dossier terug naar het CGVS dat een nieuwe beslissing neemt
  • hervormen: de RvV neemt een andere beslissing dan het CGVS. Zo kan de RvV een beschermingsstatus toekennen nadat het CGVS deze had geweigerd.

 

Andere bijzondere procedures

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.