Het CGVS nodigt iedereen uit                                                          

Gehoorlokaal

 

 

 

 

 

 

 

Het CGVS roept elke asielzoeker minstens eenmaal op voor een gehoor.

Bij een volgende asielaanvraag kan het CGVS een beslissing nemen zonder een nieuw gehoor te organiseren. Het CGVS oordeelt dan op basis van het bestaande asieldossier en de bijkomende verklaringen van de asielzoeker bij de registratie van zijn asielaanvraag bij de DVZ.

De plaats van het gehoor

Het gehoor vindt plaats in de kantoren van het CGVS in Brussel (vlakbij het Noordstation).

Is de asielzoeker opgesloten in een gesloten opvangcentrum, in een centrum aan de grens of in de gevangenis, dan gaat een medewerker van het CGVS ter plaatse om hem daar te horen.

De woonplaats van de asielzoeker

Het CGVS stuurt de oproeping naar het meest recente adres (woonplaatskeuze) dat de asielzoeker heeft opgegeven. De asielinstanties moeten de asielzoeker op elk moment van de procedure kunnen bereiken, zodat de briefwisseling over de asielaanvraag hem tijdig en op het juiste adres bereikt. De asielzoeker geeft bij de registratie van zijn asielaanvraag aan waar hij officieel in België verblijft; dit is de woonplaatskeuze. Als de asielzoeker tijdens de procedure zijn adres (woonplaatskeuze) verandert, moet hij de DVZ en het CGVS informeren. Dit kan door het formulier voor ‘wijziging woonplaatskeuze’ per aangetekende brief te versturen naar het CGVS en de DVZ of dit formulier persoonlijk af te geven bij het Onthaal van het CGVS. Een adresverandering bij de gemeente geldt niet als officiële adreswijziging in het kader van de asielprocedure.

De advocaat en, in het geval van een niet-begeleide minderjarige asielzoeker de voogd, krijgen een kopie van alle briefwisseling tussen het CGVS en de asielzoeker.

Aanwezigheid op het gehoor

  • Als de asielzoeker door overmacht (buiten zijn wil om) niet op het gehoor aanwezig kan zijn, moet hij het CGVS hier zo snel mogelijk, of uiterlijk 15 dagen na de datum van de afspraak, schriftelijk van op de hoogte brengen. Hij moet het document dat bewijst dat hij verhinderd is, aangetekend opsturen naar het CGVS. Als de asielzoeker niets laat weten kan het CGVS een negatieve beslissing nemen.
  • De afwezigheid van de advocaat op het gehoor is geen geldige reden om het gehoor uit te stellen.
  • Als de voogd niet aanwezig kan zijn (in het geval van een niet-begeleide minderjarige asielzoeker) voorziet het CGVS wel een nieuwe datum voor het gehoor.

Het verzoek om inlichtingen en bijkomende informatie

Soms stuurt het CGVS de asielzoeker een brief met een ‘verzoek om inlichtingen’. Daarin vraagt hij bijkomende informatie over de asielaanvraag. Als er geen reactie of geen geldig antwoord komt binnen de 30 dagen, kan het CGVS beslissen om de aanvraag te weigeren.

Een bijkomend gehoor

Het CGVS kan de asielzoeker voor een tweede gehoor oproepen, dit met de bedoeling om meer informatie te verzamelen. De commissaris-generaal kan dan een correcte beslissing nemen.

Nieuw adres CGVS