Enkele redenen om afstand te doen

  • De problemen die de asielzoeker heeft ondervonden in zijn land van herkomst bestaan niet langer en hij wenst terug te keren naar zijn land van herkomst.
  • De asielzoeker heeft een verblijfsvergunning gekregen in België op andere gronden dan de asielaanvraag en wenst zijn asielprocedure niet verder te zetten.

Wie kan afstand doen?

Als persoon die de asielaanvraag heeft ingediend is de asielzoeker de enige die de asielprocedure kan stopzetten. De advocaat of een vertrouwenspersoon kan niet in zijn plaats afstand doen van de lopende asielaanvraag.

Soms verneemt het CGVS dat de asielzoeker een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen in België op andere gronden. Als de asielaanvraag nog in behandeling is bij het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (de RvV) heeft de asielzoeker 60 dagen de tijd om via een aangetekende brief de voortzetting van de asielaanvraag te vragen. Doet de asielzoeker dit niet, dan kan het CGVS de asielaanvraag zonder voorwerp verklaren.

Hoe afstand doen?

Indien de asielzoeker de asielaanvraag wil stopzetten voor het einde van de procedure, vult hij een formulier in waarin hij verklaart afstand te doen van de asielaanvraag. Een asielzoeker doet op eigen verantwoordelijkheid en uit vrije wil afstand van de asielaanvraag. Niemand kan hem dwingen om de asielaanvraag die hij zelf heeft ingediend stop te zetten.

Wat zijn de gevolgen van de afstand?

Het CGVS zet de asielprocedure onmiddellijk stop na ontvangst van het verzoek van de asielzoeker tot afstand van de asielprocedure. De asielzoeker ontvangt een beslissing van het CGVS die bevestigt dat de asielzoeker afstand heeft gedaan van de asielaanvraag.

  • Heeft de asielzoeker een verblijfsvergunning gekregen in België op basis van een andere procedure dan de asielprocedure, dan behoudt hij verblijfsrecht op basis hiervan. Hij moet zich houden aan de regels die verbonden zijn aan deze verblijfsvergunning.
  • Heeft de asielzoeker een aanvraag lopen voor een lang verblijf in België op basis van een andere procedure dan de asielprocedure (bijvoorbeeld regularisatie), dan moet hij zich houden aan de verblijfsvoorwaarden in die bepaalde procedure.
  • Heeft de asielzoeker geen verblijfsvergunning in België en heeft hij geen andere procedure lopen voor een lang verblijf in België, dan heeft hij bij het stopzetten van de asielprocedure niet langer een wettelijk verblijf en moet hij België verlaten.
Nieuw adres CGVS