Het CGVS ontvangt het asieldossier van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Het CGVS nodigt de asielzoeker via een oproepingsbrief uit voor een gehoor in de kantoren in Brussel. Tijdens het gehoor kan de asielzoeker uitleggen waarom hij zijn land van herkomst heeft verlaten.

Het gehoor op het CGVS is een belangrijk moment tijdens de asielprocedure. Tijdens het gehoor kan de asielzoeker uitleggen waarom hij zijn land van herkomst heeft verlaten. Een tolk vertaalt de vragen van de medewerker (‘protection officer’) van het CGVS en de verklaringen van de asielzoeker.

Een persoon die een asielaanvraag heeft ingediend in België, kan de asielprocedure stopzetten vooraleer de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing heeft genomen. De asielzoeker moet zijn asielprocedure persoonlijk stopzetten bij het CGVS. Deze stopzetting heeft wel gevolgen.

Elke asielzoeker kan gratis juridische bijstand krijgen van een advocaat. Ook een vertrouwenspersoon kan de asielzoeker bijstaan. Zowel de advocaat als de vertrouwenspersoon mag aanwezig zijn tijdens het gehoor.

Nieuw adres CGVS