Elk dossier dat de DVZ aan het CGVS overhandigt, wordt gescreend op individuele bijzondere procedurele noden of kwetsbaarheden. Wanneer er elementen zijn die de verzoeker kunnen verhinderen om op volwaardige wijze aan de asielprocedure deel te nemen, verleent het CGVS passende steun.

Het vaststellen van de bijzondere procedurele noden gebeurt op basis van:

  •  een vragenlijst “bijzondere procedurele noden” die door de DVZ aan de verzoeker werd voorgelegd
  • de verklaring van de verzoeker bij de DVZ en de voorbereidende vragenlijst van het CGVS
  • eventuele stukken die werden overgemaakt (medische attesten, …)
  • mogelijke aanbevelingen van procedurele noden op basis van een medisch onderzoek
  • eventuele aanbevelingen vanuit de opvangstructuur.

De steunmaatregelen hebben betrekking op verschillende aspecten van de procedure:

  • de voorbereiding of organisatie van een persoonlijk onderhoud: een aangepaste oproepingsbrief, een specifieke datum, een prioritaire of uitgestelde behandeling van het verzoek, het versturen van een schriftelijke vraag om inlichtingen, een persoonlijk onderhoud op verplaatsing, een bijkomend medisch onderzoek of vraag om medische aanbevelingen, …
  • de modaliteiten van het persoonlijk onderhoud: bijstand door een voogd in geval van niet begeleide minderjarigen, een protection officer met een bijzondere expertise, een aangepaste vraagstelling, een kort persoonlijk onderhoud of meerdere gehoren, bijstand door een tolk gebarentaal, het geslacht van de behandelende protection officer en/of tolk,…
  • de opvolging na het persoonlijk onderhoud: het verlenen van extra tijd om medische stavingsstukken op te sturen.

Het is in de eerste plaats aan de verzoeker om elementen aan te brengen. De asielinstanties kunnen ook elementen vaststellen die erop wijzen dat een verzoeker bijzondere procedurele noden heeft. Het is mogelijk om in een latere fase van de procedure bijkomende elementen te signaleren aan het CGVS. Het CGVS gaat steeds na wat de invloed is van de bijkomende elementen op het procedureverloop en op de betrouwbaarheid van de reeds verkregen informatie. De procedure wordt in principe niet herstart.

De grens- of versnelde procedure wordt niet toegepast bij verzoekers die bijzondere procedurele noden hebben, tenzij dit hun rechten niet in het gedrang zou brengen of hen niet zou belemmeren om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de asielprocedure. Deze beoordeling ligt bij het CGVS en gebeurt op individuele basis.

De beoordeling van de bijzondere procedurele noden blijft geldig bij een volgend verzoek tenzij er concrete indicaties zijn dat er wel of niet langer sprake is van bijzondere procedurele noden.

De beoordeling van de bijzondere procedurele noden is op zichzelf niet vatbaar voor beroep.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.