Videogehoren in gesloten centra

Op 9 september 2022 verscheen een wijziging van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in het staatsblad. Deze wijziging voorziet expliciet de mogelijkheid voor het CGVS om gehoren via videoconferentie te organiseren met verzoekers om internationale bescherming. De wijziging treedt in werking op 19 september 2022.

Het CGVS start de gehoren via videoconferentie met verzoekers die in een gesloten centrum verblijven opnieuw op. Het CGVS heeft deze praktijk reeds uitgebreid toegepast van 2017 tot 2020.

Het project voor videogehoren met verzoekers in open centra is on hold gezet.

Het CGVS gebruikt voor de videogehoren MS Teams, net zoals de volledige FOD Binnenlandse Zaken.

Voorlopig is het niet mogelijk dat een advocaat, of een andere derde partij, deelneemt aan een gehoor vanop afstand. De advocaat moet zich dus nog steeds verplaatsen naar het gesloten centrum. Momenteel is encryptie van het volledige onderhoud, die de vertrouwelijkheid van het gehoor garandeert, in het huidige systeem niet mogelijk voor deelname van een derde partij via videoconferentie. Zodra dit wel mogelijk is, zullen advocaten en vertrouwenspersonen ervoor kunnen kiezen om vanop afstand deel te nemen.

Het CGVS benadrukt echter zijn voorkeur voor de fysieke aanwezigheid van de advocaat bij de verzoeker om internationale bescherming, wat bijdraagt tot het klimaat van vertrouwen voor dit type gehoor.

19 september 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.