UPDATE FAQ CORONA

Hieronder geven we antwoorden op enkele veel gestelde vragen over onze werking tijdens de coronacrisis.

Wat gebeurt er als mijn persoonlijk onderhoud wegens de coronacrisis geannuleerd werd?

De verzoekers van wie het persoonlijk onderhoud geannuleerd werd, hoeven zelf niets te ondernemen. Zij krijgen later een nieuwe oproepingsbrief voor een persoonlijk onderhoud. Het CGVS hervat geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020.

Welke verzoekers nodigt het CGVS eerst uit?

Het CGVS heeft als doel om elke verzoeker binnen een redelijke termijn op te roepen voor een gehoor. We kiezen voor een geleidelijke heropstart zodat dit veilig verloopt voor iedereen.

Het CGVS focust zich in eerste instantie op verzoekers die in een opvangcentrum verblijven. Het CGVS heeft met de opvangstructuren afspraken gemaakt om te voorkomen dat zieke of mogelijk besmette verzoekers naar het CGVS komen.

Vanaf augustus hernemen we geleidelijk ook de gehoren van verzoekers die op een privéadres verblijven, minderjarigen en verzoekers die bijstand wensen van een vertrouwenspersoon.

We nodigen vanaf dan ook koppels met kinderen uit, waarbij we ernaar streven om de partners op aparte dagen uit te nodigen. Zo is het niet nodig om kinderen mee te nemen naar het gehoor op het CGVS.

Het is echter niet uitgesloten dat koppels op hetzelfde moment uitgenodigd worden. In dit geval vragen we om kinderopvang te vinden zodat de kinderen niet met hun ouders naar het CGVS hoeven te komen. Indien het niet mogelijk blijkt om een opvangoplossing voor de kinderen te vinden, mogen zij hun ouders vergezellen. Ze kunnen dan in de wachtzaal blijven tijdens het gehoor. Deze mogelijkheid moet echter een uitzondering blijven. Om de naleving van de regels van sociale afstand in de wachtzaal te garanderen, wordt het aantal koppels met kinderen dat op dezelfde dag wordt uitgenodigd beperkt tot maximaal 2 per dag. 

De gehoren waarbij 5 personen aanwezig zijn, gaan door in grotere lokalen waar een bijkomende plexiwand is geïnstalleerd. Ook de minderjarigen horen we tijdelijk in dergelijke lokalen en niet in de bijzondere gehoorlokalen voor minderjarigen. 

Welke maatregelen neemt het CGVS om een gehoor zo veilig mogelijk te laten verlopen?

Het CGVS heeft afspraken gemaakt met de opvangstructuren om te voorkomen dat zieke of besmette personen naar het CGVS komen. We sensibiliseren ook tolken en advocaten om deze maatregel strikt op te volgen en zien hier op het CGVS ook op toe. Daarnaast garanderen we dat de gehoren kunnen plaatsvinden met respect voor de social distancing en de vooropgestelde hygiënische regels.

Ter bescherming van iedereen, zowel medewerkers als bezoekers, neemt het CGVS volgende beschermingsmaatregelen:

  • We roepen de verzoekers in beperkte getale op gespreide uren op.
  • De verzoekers wachten buiten tot zij naar binnen mogen voor hun persoonlijk onderhoud. De wachtzaal van het CGVS is in principe gesloten.
  • Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het traject van het onthaal van het CGVS tot in het gehoorlokaal. Tijdens het gehoor mag men het mondmasker afzetten.
  • Tussen elke persoon in het gehoorlokaal is er en aparte plexi wand .
Kan een gehoor doorgaan via Skype?

Het CGVS heeft beslist om de gehoren te hernemen op het CGVS. De talrijke maatregelen zorgen ervoor dat deze veilig kunnen verlopen.

Mag ik nieuwe documenten afgeven tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS?

Ja, dit mag. De Protection Officer zal u in dat geval vragen om uw documenten in een map te steken. Om eventuele besmetting met het coronavirus te voorkomen, zal deze map pas na 24 uur geopend worden om de documenten te bekijken.

De Protection Officer kan de documenten ook kopiëren. In dat geval moet iedereen na aanraking van de documenten de handen ontsmetten.

Documenten ter staving van het asielrelaas kunnen ook verstuurd worden via e-mail naar cgra-cgvs.dispatching@ibz.fgov.be met duidelijke vermelding van de naam en het dossiernummer.

Kan ik mijn kinderen of een begeleider meenemen naar het persoonlijk onderhoud op het CGVS?

Nee. De verzoekers moeten opvang regelen voor hun kinderen. Indien u wenst dat iemand u vergezelt bij de reis naar het CGVS, kan deze persoon niet wachten in de wachtzaal van het CGVS.

Kan ik op het CGVS terecht om vragen te stellen over de stand van zaken van de procedure?

Nee. U kan vragen over uw asielprocedure richten tot de Helpdesk Asielprocedure via cgra-cgvs.Advocate@ibz.fgov.be of 02/205.53.05.

Kan ik een origineel document dat het CGVS heeft ingehouden tijdens de asielprocedure, komen ophalen?

Ja, het is mogelijk om originele documenten op te halen op het CGVS op afspraak. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk Asielprocedure via cgra-cgvs.Advocate@ibz.fgov.be of 02/205.53.05. U moet in het bezit zijn van een ontvangstbewijs.

Erkende vluchtelingen of staatlozen moeten hiervoor contact opnemen met de Helpdesk Erkende vluchtelingen en Staatlozen via cgrefugees@ibz.fgov.be of 02/205.53.07.

Afspraken zijn mogelijk op werkdagen tussen 10 en 12 uur en tussen 14.30 u en 15.30 u. Bij aankomst op het CGVS wacht u buiten tot een onthaalmedewerker u komt ophalen. U draagt de hele tijd een mondmasker. U komt best alleen, niet vergezeld van kinderen.

Bezoekers die geen afspraak hebben, kunnen we momenteel niet toelaten op het CGVS.

Moet ik mijn adreswijziging per post versturen?

Verzoekers kunnen hun adreswijziging per mail versturen naar de Helpdesk Advocaten cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be. Het CGVS beschouwt het doorgegeven adres dan enkel als een effectieve woonplaats en niet als gekozen woonplaats. Het blijft belangrijk om de adreswijziging ook via een aangetekende zending aan het CGVS mee te delen.

Kunnen maatschappelijke assistenten inzage krijgen in de dossiers van asielzoekers?

Voor inzage in dossiers is een formeel mandaat nodig. De verzoeker kan een maatschappelijk assistent machtigen om inzage te krijgen in zijn dossier door een door hem ondertekend document met volmacht te bezorgen aan het CGVS.

Wat moet ik doen als het CGVS mijn gekozen woonplaats is?

De helpdesk van het CGVS is momenteel gesloten voor bezoekers.  Het CGVS hervat geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020. Om het aantal bezoekers te beperken wordt het onthaal beperkt tot personen met een afspraak voor het gehoor. Het onthaal blijft gesloten voor andere bezoekers. Zij kunnen op het CGVS wel terecht via telefoon, per mail of per brief. Verzoekers om internationale bescherming die woonplaats hebben gekozen op het CGVS en die wensen te weten of het CGVS een beslissing heeft genomen over hun verzoek, kunnen hiervoor telefonisch (02/205.53.05) of per mail (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be) contact opnemen met de Helpdesk Advocaten. Het CGVS kan deze verzoekers ook laten weten of zij post hebben ontvangen van de DVZ.

Verzoekers die een kopie van hun beslissing wensen te ontvangen, kunnen hun vraag per mail stellen. We vragen om het rijksregisternummer duidelijk in de aanvraag te vermelden.   

Kan ik uitstel krijgen om opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud te formuleren?

Door de geleidelijke versoepelingsmaatregelen kunnen de verschillende actoren die de verzoekers om internationale bescherming ondersteunen, opnieuw hun opdracht uitvoeren (advocaten, maatschappelijke assistenten, vertalers, tolken…).

Bijgevolg heeft het Commissariaat-generaal beslist dat artikel 57/5 quater van de wet van 15 december 1980 vanaf 1 augustus 2020 opnieuw ten volle zal worden toegepast voor de persoonlijke onderhouden.

Alle verplichtingen en garanties van deze bepaling in verband met de aanvraag van kopieën van de notities van het persoonlijk onderhoud, het meedelen van opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud en het onderzoeken van deze opmerkingen door het CGVS zullen dus vanaf 1 augustus opnieuw worden toegepast.

De aanvraag van kopieën van het persoonlijk onderhoud moet het CGVS binnen twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud bereiken en de eventuele opmerkingen moeten het CGVS binnen acht werkdagen na de betekening van de kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud bereiken zodat het CGVS de opmerkingen kan onderzoeken. Het CGVS zal elke opmerking onderzoeken alvorens een beslissing wordt genomen.

Overgangsmaatregel van toepassing op de persoonlijke onderhouden tot 31 juli 2020:

Het CGVS is verplicht zo snel mogelijk een beslissing te nemen over elk verzoek om internationale bescherming.

Artikel 57/5quater, § 3, derde alinea 2° en vierde alinea van de wet van 15 december 1980 voorziet in de verplichting voor het CGVS om rekening te houden met de opmerkingen die ons bereikt hebben alvorens een beslissing te nemen, zonder in een uitzondering te voorzien.

Het CGVS heeft besloten verder beslissingen te nemen over verzoeken om internationale bescherming, eventueel voordat de verzoeker, zijn of haar advocaat of voogd, door de omstandigheden de gelegenheid heeft gehad om opmerkingen te maken, maar geen beroep te doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om hen de kans te bieden hun eventuele opmerkingen later te maken wanneer dat mogelijk is. Verzoekers, advocaten en/of voogden kunnen de opmerkingen die ze nuttig achten, maken in het kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dit geldt voor kopieën van notities van het persoonlijk onderhoud die vanaf 2 maart 2020 tot en met 31 juli per aangetekende brief zijn verstuurd.

Kan ik uitstel krijgen om een medisch attest VGV (vrouwelijke genitale verminking) voor te leggen als erkend vluchteling?

Het is momenteel opnieuw mogelijk om een afspraak te maken bij een arts voor niet-dringende consultaties, zoals voor het bekomen van een medisch attest VGV.  Indien u toch moeilijkheden ervaart hierbij, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke dienst via cgra-cgvs.FGM@ibz.fgov.be.

Hoelang duurt een gehoor?

Er wordt aangeraden het gehoor niet te lang laten duren (dus maximum 4 uren, pauze niet meege-rekend), omdat de huidige omstandigheden stress kunnen veroorzaken. Die vereiste wordt niet ingegeven omwille van een eventueel verhoogd risico op besmetting. Indien de PO meent dat hij/zij het gehoor kan afronden en een herconvocatie kan vermijden, kan hij/zij beslissen de duur van 4 uur te verlengen met maximaal een half uur.

 

12 juni 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.