Tijdelijke beslissingsstop voor asielaanvragen van Irakezen

Uit een eerste analyse van recent ingediende asielaanvragen van personen afkomstig uit Bagdad (Irak) blijkt dat veel asielzoekers gelijkaardige feiten op eerder stereotiepe wijze aanhalen. Zij voeren hierbij vaak onvoldoende elementen aan die wijzen op een reëel risico bij terugkeer. Bovendien blijkt uit een aantal bronnen dat de actuele veiligheidssituatie in Bagdad verschilt van die in 2014. De situatie is er niet langer van die aard om te stellen dat elke persoon afkomstig uit Bagdad een reëel risico bij terugkeer heeft.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) wenst die elementen verder te onderzoeken om na te gaan of het nog langer gerechtvaardigd is om per definitie aan personen afkomstig uit Bagdad een status van subsidiaire bescherming toe te kennen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek heeft de Commissaris-generaal beslist tot een beslissingsstop voor personen afkomstig uit Bagdad en de omliggende districten.

In Nederland geldt voor dezelfde regio ook een beslissingsstop. In vele andere landen, zoals Duitsland, geldt op dit ogenblik als regel dat personen afkomstig uit Bagdad en omstreken niet per definitie een status van vluchteling of subsidiaire bescherming krijgen. De toekenning van een status is er afhankelijk van de individuele situatie van betrokkene.

Het CGVS blijft als basisprincipe hanteren dat diegenen die het nodig hebben een status van bescherming (vluchteling of subsidiaire bescherming) moeten krijgen. Het CGVS kent bescherming toe rekening houdend met de reële actuele situatie op basis van een grondig onderzoek van alle elementen.

03 september 2015
Nieuw adres CGVS