Notities persoonlijk onderhoud voor verzoekers in open centra

Verzending en betekening van de notities van het persoonlijk onderhoud voor verzoekers die in open centra verblijven

Sinds maart 2018 hebben verzoekers het recht om inzage te krijgen in de notities van het persoonlijk onderhoud en hierover opmerkingen te maken vooraleer het CGVS een beslissing neemt over hun verzoek. De termijn waarbinnen de opmerkingen van de verzoeker of van zijn advocaat over de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud het CGVS moeten bereiken, hangt af van de wijze van betekening van de kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud.  

Voortaan ontvangen verzoekers die in open centra verblijven een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud via een persoonlijke, aangetekende brief.

Het bewijs van de verzending bij ter post aangetekende brief wordt aan het administratieve dossier toegevoegd. De verzoeker om internationale bescherming of zijn advocaat beschikt over een termijn van acht werkdagen om desgewenst opmerkingen over de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud en/of over het verloop van het persoonlijk onderhoud aan het CGVS te bezorgen. Bij per post aangetekende zending begint deze termijn te lopen vanaf de derde werkdag na de verzending van de brief.

Met deze aangepaste wijze van verzending streeft het CGVS ernaar om de doorlooptijd van de asielprocedure zo kort mogelijk te houden.

30 oktober 2019

Nieuw adres CGVS