Nieuwe werkwijze voor het overmaken van stukken ter ondersteuning van een verzoek

Vanaf 1 maart 2023 wijzigt het CGVS de procedure voor het overmaken van stavingstukken ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming.

Aan de verzoeker zal voortaan gevraagd worden om van alle relevante documenten en bewijsstukken ter ondersteuning van zijn verzoek een papieren afdruk te maken. Deze stukken kunnen, overeenkomstig art. 17 § 3 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het CGVS, in principe enkel overgemaakt worden per aangetekend schrijven of door afgifte op het CGVS tegen ontvangstbewijs. Na het eerste gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken zal aan de verzoeker uitleg worden verstrekt over de stukken die hij wenst neer te leggen. Het is in het belang van de verzoeker om zo snel mogelijk een papieren afdruk van deze stukken aan het CGVS te bezorgen. We raden ook aan om gebruik te maken van de inventaris die bij de toelichting wordt meegezonden. Het is belangrijk dat de verzoeker zich aan deze medewerkingsplicht houdt om een vlotte en kwalitatieve behandeling van zijn verzoek mogelijk te maken.

Het CGVS is omwille van praktische en technische redenen niet altijd in staat om stukken te beoordelen die via elektronische post of op via een digitale informatiedrager worden overgemaakt. Zo worden stukken overgemaakt per e-mail soms tegengehouden door de Firewall en is er geen garantie dat deze het CGVS effectief bereiken. Ook is de toegang tot bepaalde websites niet altijd mogelijk en het openen van bepaalde internetlinks vormen een probleem qua informatiebeveiliging. Ook kunnen usb-sticks, cd-rom’s en andere informatiedragers veiligheidsproblemen veroorzaken.

28 februari 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.