Nieuwe lijst veilige landen

België heeft een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst goedgekeurd. Dit kan enkele specifieke gevolgen hebben voor de procedure op het CGVS en voor de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd als er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging en er geen risico op ernstige schade bestaat.

Om te bepalen of een land veilig is, wordt er rekening gehouden met de wettelijke toestand, de toepassing van het recht en met de algemene politieke omstandigheden in het land.

België heeft deze lijst op 7 april 2023 geüpdatet (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 10 juli 2023).

De volgende landen worden op dit ogenblik als veilige landen van herkomst beschouwd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.

Deze lijst wordt minstens eenmaal per jaar herzien en kan aan de hand van de meest recente situatie in het land worden geüpdatet.

Voor de burgers van een land dat op de lijst van veilige landen van herkomst staat, geldt het vermoeden dat internationale bescherming niet nodig is. Daarom kan de behandeling van hun verzoeken om internationale bescherming  versneld worden. Indien, na individueel onderzoek, blijkt dat de verzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit een nood aan internationale bescherming blijkt, zal zijn verzoek worden geweigerd en kan het verzoek als “kennelijk ongegrond" worden beschouwd.

11 juli 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.