Homoseksualiteit: geen bewijzen van seksuele aard

Actueel / Homoseksualiteit: geen bewijzen van seksuele aard

Talrijke personen worden wegens hun homoseksualiteit vervolgd in hun land van herkomst. Het CGVS behandelt een groot aantal asielaanvragen dat werd ingediend op basis van dit motief. Wanneer de vrees voor vervolging gegrond is, erkent het CGVS de vluchtelingenstatus.

Tijdens hun gehoor op het CGVS leggen sommige asielzoekers foto’s en video’s voor waarop ze te zien zijn tijdens seksuele handelingen. Andere personen willen resultaten indienen van testen die hun seksuele geaardheid moeten bewijzen.

Het CGVS weigert voortaan dergelijke bewijselementen te aanvaarden. Dit is in overeenstemming met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dergelijke bewijselementen gaan in tegen de menselijke waardigheid. Bovendien dragen ze er niet toe bij om iemands seksuele geaardheid vast te stellen.

Bij het onderzoek van een vrees voor vervolging houdt het CGVS rekening met de algemene situatie in het land van herkomst (op basis van de beschikbare informatie of rapporten) en met de individuele situatie van de persoon.

Asielzoekers verklaringen moeten samenhangend en waarschijnlijk zijn. Hij moet de nodige informatie over zijn ervaringen geven die het mogelijk maakt te bepalen of hij het slachtoffer is geweest of zou kunnen zijn van vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst.

Voor meer informatie over de behandeling van deze asielaanvragen door het CGVS: http://www.cgvs.be/nl/gendergerelateerde-vervolging.

11 oktober 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .