Hervatting dossierbehandeling Rusland

Gezien de ontwikkelingen die zich in het land hebben voorgedaan, werd de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van Russische staatsburgers tijdelijk geblokkeerd.

Het CGVS verzamelde nieuwe COI en gaat over tot een heropstart van de dossierbehandeling van Russische staatsburgers vanaf 19 februari. Het CGVS heeft de opdracht na te gaan of er een nood aan bescherming bestaat voor verzoekers om internationale bescherming en dit gebeurt op basis van de in de wet en internationale verdragen vastgelegde definities van vluchteling en subsidiaire bescherming.

01 februari 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.