FAQ Corona

27 maart 2020
Bijgewerkt op 9 april 2020 om 14:22

Hieronder geven we de antwoorden op enkele veel gestelde vragen omtrent onze werking tijdens de huidige Coronacrisis.

Wat gebeurt er als mijn persoonlijk onderhoud geannuleerd is?

De verzoekers van wie het persoonlijk onderhoud geannuleerd werd, krijgen later een nieuwe oproepingsbrief voor een persoonlijk onderhoud. Aangezien het momenteel nog niet duidelijk is wanneer de persoonlijke onderhouden op het CGVS opnieuw starten, sturen we voorlopig nog geen nieuwe oproepingsbrieven.
De verzoekers van wie het persoonlijk onderhoud geannuleerd werd, hoeven zelf niets te ondernemen. Het CGVS concentreert zich momenteel op het behandelen van de verzoeken waarbij reeds een persoonlijk onderhoud heeft plaatsgevonden.

Kan het CGVS de beslissing over mijn verzoek ook per mail versturen naar de advocaat?

We versturen de beslissing via aangetekende zending naar de verzoeker en per gewone post naar de advocaat. Daarnaast versturen we momenteel bijkomend een e-mail naar de advocaat waarin we melden dat de beslissing die dag verstuurd werd. Uitzonderlijk voegen we momenteel ook kopie van de beslissing toe aan de e-mail gericht aan de advocaat. We doen dit om het indienen van een eventueel beroep zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Hoe geef ik mijn adreswijziging best door nu Bpost vertraging heeft bij het bezorgen van post?

Verzoekers kunnen hun adreswijziging per mail versturen naar de Helpdesk Advocaten cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be. Het CGVS beschouwt het doorgegeven adres dan enkel als een effectieve woonplaats en niet als gekozen woonplaats. Het blijft belangrijk om de adreswijziging ook via een aangetekende zending aan het CGVS mee te delen.

Wat moet ik doen als het CGVS mijn gekozen woonplaats is?

De helpdesk van het CGVS is momenteel gesloten voor bezoekers. We sturen momenteel geen oproepingsbrieven voor persoonlijke onderhouden.

Verzoekers om internationale bescherming die woonplaats hebben gekozen op het CGVS en die wensen te weten of het CGVS een beslissing heeft genomen over hun verzoek, kunnen hiervoor telefonisch (02/205.53.05) of per mail (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be) contact opnemen met de Helpdesk Advocaten. Het CGVS kan deze verzoekers ook laten weten of zij post hebben ontvangen van de DVZ.

Verzoekers die een kopie van hun beslissing wensen te ontvangen, kunnen hun vraag per mail stellen. We vragen om het rijksregisternummer duidelijk in de aanvraag te vermelden.

Kunnen maatschappelijke assistenten inzage krijgen in de dossiers van asielzoekers?

Voor inzage in dossiers is een formeel mandaat nodig. De verzoeker kan een maatschappelijk assistent machtigen om inzage te krijgen in zijn dossier door een door hem ondertekend document met volmacht te bezorgen aan het CGVS

Kan ik uitstel krijgen om opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud te formuleren?

Het Commissariaat-generaal is verplicht zo snel mogelijk een beslissing te nemen over elk verzoek om internationale bescherming.

Artikel 57/5quater, § 3, derde alinea 2° en vierde alinea van de wet van 15 december 1980 voorziet in de verplichting voor het Commissariaat Generaal om rekening te houden met de opmerkingen die ons bereikt hebben alvorens een beslissing te nemen, zonder in een uitzondering te voorzien.

Het Commissariaat-generaal heeft besloten verder beslissingen te nemen over verzoeken om internationale bescherming, eventueel voordat de verzoeker, zijn of haar advocaat of voogd, door de omstandigheden de gelegenheid heeft gehad om opmerkingen te maken, maar geen beroep te doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om hen de kans te bieden hun eventuele opmerkingen later te maken wanneer dat mogelijk is. Verzoekers, advocaten en/of voogden kunnen de opmerkingen die ze nuttig achten, maken in het kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dit geldt voor kopieën van notities van het persoonlijk onderhoud die vanaf 2 maart 2020 tot het einde van de inperkingsperiode per aangetekende brief zijn verstuurd.

Kan de beroepstermijn die volgt op een weigeringsbeslissing verlengd worden? 

De beroepstermijn is wettelijk vastgelegd. Het is aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om te beslissen of zij rekening houden met een beroep dat na de verstreken termijn is ingediend.

Kan ik uitstel krijgen om een medisch attest VGV (vrouwelijke genitale verminking) voor te leggen als erkend vluchteling?

We begrijpen dat het momenteel niet mogelijk is om een afspraak vast te leggen bij een arts om een medisch attest VGV te bekomen en dit tot ten minste half april.

Wij raden u aan om, zodra dit mogelijk is, zo snel mogelijk een afspraak met uw arts te maken en ons na deze afspraak meteen het medisch attest over te maken.

27 maart 2020

Nieuw adres CGVS