De bescherming van uw persoonsgegevens

“Sinds 25 mei is de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel GDPR genoemd, van toepassing.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor het CGVS van groot belang.

De privacyverklaring die het CGVS in dit verband heeft uitgewerkt, vindt u hier (https://www.cgvs.be/nl/privacy) en onder het menu-item Privacy onderaan elke pagina van deze website. Via deze verklaring informeert het CGVS u over de grondslag van de door het CGVS verwerkte persoonsgegevens, de aard van deze gegevens, de finaliteit ervan, de bewaartermijn, uw rechten en de contactgegevens vereist om uw rechten te kunnen uitoefenen.”

04 juli 2018
Nieuw adres CGVS