De behandeling van verzoeken van Palestijnen (update)

De behandeling van verzoeken van Palestijnen (update)


Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) beschouwt de situatie van vele Palestijnen als problematisch. Dit geldt in het bijzonder voor Palestijnen afkomstig uit Gaza, maar ook voor diegenen die afkomstig zijn uit de Westbank of andere landen van herkomst.

Indien er een nood aan bescherming wordt vastgesteld, wordt een status van bescherming toegekend. Dit was in het verleden zo. Het CGVS heeft vele beslissingen van erkenning van de status van vluchteling genomen. Het CGVS zal dit ook in de toekomst op consequente wijze blijven doen.

Behandeling niet langer opgeschort

Begin juni had het CGVS beslist de behandeling van verzoeken omwille van onduidelijke en sterk wijzigende situatie op te schorten. Zo had het CGVS er onder meer op gerekend dat de financiële situatie van UNRWA op vrij korte tijd beduidend zou verbeteren.

Er was toen meegedeeld dat de opschorting tijdelijk zou zijn, voor zeer korte tijd.

De situatie is intussen geëvolueerd. Vooral dan de veiligheidssituatie. Maar de financiële situatie van UNRWA blijft moeilijk. Ook al is de situatie volgens het CGVS niet van die aard dat men kan stellen dat UNRWA niet langer in staat is bijstand en bescherming te bieden.

Omdat de financiële situatie van UNRWA moeilijk blijft en een verbetering van de structurele ondersteuning van UNRWA waarschijnlijk pas ten vroegste eind dit jaar gerealiseerd kan worden, vond het CGVS het niet langer gepast de behandeling nog langer op te schorten.

Het beleid van het CGVS

Dat de situatie problematisch is, wil niet zeggen dat er per definitie aan elke Palestijn een status van bescherming moet worden toegekend. De erkenning van een status van bescherming blijft afhankelijk van de individuele situatie van de verzoeker.

  • Zoals voor verzoekers afkomstig uit de andere landen van herkomst zal er in de eerste plaats individueel nagegaan worden of er een gegronde vrees tot vervolging bestaat. Wordt die vastgesteld, wordt de status van vluchteling erkend.
  • Voor Palestijnen voor wie er geen bijzonder individueel gegronde vrees tot vervolging wordt vastgesteld en die afhankelijk zijn van de bijstand van UNRWA wordt er nagegaan of de betrokkene nog op bijstand van de UNRWA kan rekenen. Conform de jurisprudentie van de Raad van Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zal de mogelijkheid tot bekomen van bijstand beoordeeld worden. Dit betekent niet dat er in alle gevallen een status van vluchteling erkend zal worden. Dit zal nog steeds afhankelijk zijn van persoonlijke omstandigheden.

Voor dossiers waarin het CGVS de voorbije weken de beslissing van weigering met een voor de RvV hangend beroep had ingetrokken, zal het CGVS de komende weken na een kort bijkomend onderzoek een nieuwe beslissing nemen. In sommige gevallen zal er dan een beslissing van erkenning status worden genomen. In andere gevallen zal de eerder genomen weigeringsbeslissing bevestigd worden.

Voor personen met een status van bescherming in een EU lidstaat blijft het beleid ongewijzigd. De situatie van Palestijnen zal beoordeeld worden zoals die van verzoekers uit andere landen van herkomst. Dit betekent dat er in het algemeen een beslissing van niet ontvankelijkheid wordt genomen.

Opheffing van de status in de toekomst eventueel mogelijk

Voor de dossiers waarin de status van vluchteling erkend wordt omwille van het tekort aan bijstand door UNRWA (gelet op de huidige moeilijke situatie van UNRWA), is het eventueel mogelijk dat er overgegaan wordt tot opheffing van de status van vluchteling, mocht er in de toekomst (bv. binnen een jaar) vastgesteld worden dat de bijstand of financiële situatie van UNRWA opnieuw duurzaam gegarandeerd is.

Ter info hierbij: een eventuele beslissing tot opheffing van de status zal steeds genomen worden na een nieuw individueel onderzoek.

13 juli 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.