De behandeling van verzoeken van Palestijnen

Tijdelijk opgeschort voor sommige dossiers

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) beschouwt de situatie van vele Palestijnen als problematisch. Dit geldt in het bijzonder voor Palestijnen afkomstig uit Gaza, maar ook voor diegenen die afkomstig zijn uit de Westbank of andere landen van herkomst.

Indien er een nood aan bescherming wordt vastgesteld, wordt een status van bescherming toegekend. Dit was in het verleden zo. Het CGVS heeft vele beslissingen van erkenning van de status van vluchteling genomen. Het CGVS zal dit ook in de toekomst op consequente wijze blijven doen.

Zoals voor de verzoekers van andere landen van herkomst wordt een verzoek tot internationale bescherming van een Palestijn individueel grondig beoordeeld. Er wordt geen status van internationale bescherming toegekend enkel en alleen omwille van de herkomst (bv. Gaza) of het feit dat men Palestijn is.

Dat de situatie problematisch is, wil niet zeggen dat er per definitie aan elke Palestijn een status van bescherming moet worden toegekend. Dit is afhankelijk van de situatie in het land van herkomst.

Op dit ogenblik is de situatie in de meeste gebieden of landen waarvan de meeste Palestijnen afkomstig zijn sterk evoluerend.

Om die reden heeft het CGVS de betekening van beslissingen van weigering tijdelijk opgeschort. Beslissingen van erkenning van de status van vluchteling, waarbij er duidelijk een individuele gegronde vrees tot vervolging wordt vastgesteld, worden  nog steeds genomen. Er is dus geen volledige opschorting van de behandeling.

De opschorting is slechts tijdelijk, voor zeer korte tijd. Wellicht voor niet meer dan één maand. Die opschorting geldt tot wanneer de info over de situatie in de landen van herkomst geactualiseerd is.

Na actualisatie van de info zal er nagegaan worden of het beleid al dan aangepast moet worden. Indien uit de info blijkt dat er in meer gevallen een status van bescherming moet worden toegekend, zal het CGVS zijn beleid in die zin aanpassen.

Voor de dossiers waarvoor het CGVS de beslissing na een beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft ingetrokken, geldt hetzelfde beleid. Na actualisatie van de info zal er voor al die dossiers binnen een relatief korte periode een nieuwe beslissing worden genomen.

04 juni 2021