CGVS-project ‘Kwetsbaarheid en asiel: verzoekers om internationale bescherming met fysieke en/of mentale kwetsbaarheden’

In 2023 heeft het CGVS een project gestart dat zich richt op aspecten die betrekking hebben op de fysieke en/of geestelijke gezondheid van verzoekers om internationale bescherming.

Het project spitst toe op de deelname van verzoekers met fysieke en/of mentale kwetsbaarheden aan de asielprocedure in het algemeen en aan het persoonlijk onderhoud in het bijzonder. Ook komen er aspecten aan bod die betrekking hebben op de inhoudelijke beoordeling van de nood aan internationale bescherming voor deze doelgroep. Het project onderzoekt hoe het CGVS zijn aanpak en benadering hierrond kan versterken en verbeteren.

Werkhypothesen en pistes die momenteel binnen het project worden onderzocht:

  • Het vroegtijdig identificeren van verzoekers met medisch-psychische kwetsbaarheden en het faciliteren van de informatiedoorstroming hierover.
  • Het aanbieden van aanvullende opleidingen, vormingen en tools aan protection officers om mogelijke lacunes in het bestaande aanbod op te vullen.
  • De praktische uitwerking van de mogelijkheid voor het CGVS om in bepaalde gevallen medische aanbevelingen met betrekking tot de hoorbaarheid van een verzoeker te vragen aan een bevoegd professional in de gezondheidszorg die daartoe wordt aangesteld, alsook om een forensisch medisch onderzoek te laten uitvoeren bij aanwijzingen van vervolging of ernstige schade.

Dit project wordt medegefinancierd door het AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) en loopt tot eind 2025.

Een eerste initiatief dat door het CGVS wordt gelanceerd, betreft aanbevelingen rond medische elementen in de asielprocedure. In de praktijk blijkt namelijk dat medische elementen die in het kader van de asielprocedure aan het CGVS worden overgemaakt, niet altijd voldoende duidelijk of volledig zijn. Dit verhindert dat ze effectief bijdragen aan het belang van de verzoeker of aan het bevorderen van het onderzoek en de besluitvorming in de asielprocedure. Veelal gaat het hierbij om medische attesten die tijdens of na het persoonlijk onderhoud worden voorgelegd aan de protection officer.

Het CGVS heeft daarom een reeks aanbevelingen en tips opgesteld over de vorm en inhoud van medische documenten die aan het CGVS worden voorgelegd. Deze aanbevelingen  worden gecommuniceerd aan tal van externe belanghebbenden, in het bijzonder aan professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg die in het kader van de asielprocedure medische bevindingen rapporteren. De aanbevelingen bevatten eveneens een korte uitleg over de rol en bevoegdheden van het CGVS binnen de Belgische asielprocedure evenals over de eventuele relevantie van medische elementen in dit verband.

Deze aanbevelingen zijn een initiatief en product van het CGVS en onder meer het resultaat van overleg met verschillende instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad en de medische dienst van Fedasil. Ze zijn bedoeld om beter in te spelen op de bijzondere procedurele behoeften van verzoekers om internationale bescherming en om het CGVS te helpen bij de gelijkwaardige behandeling en beoordeling van elk verzoek.

U kan de aanbevelingen evenals een FAQ met veel gestelde vragen hier raadplegen. Voor eventuele verdere vragen over dit AMIF-project of het initiatief rond de aanbevelingen kunt u contact opnemen met het vulnerability projectteam via het e-mailadres cgra-cgvs.vulnerability@ibz.be.

28 juni 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.