Behandelingstijd van asieldossiers

Het CGVS werkt aan het wegwerken van de achterstand

Sinds de tweede helft van 2020, na een daling veroorzaakt door de Covidcrisis, is het aantal asielaanvragen fors gestegen. Dit zorgde opnieuw voor een aanzienlijke stijging van de werklast op het CGVS.

Hierdoor is het CGVS niet meer in staat om alle dossiers binnen een kort termijn te behandelen. Voor de verzoekers wordt de wachttijd langer. Het CGVS is er zich van bewust dat deze onzekere situatie voor stress kan zorgen.

Het CGVS zet echter alles in het werk – in de huidige sanitaire crisiscontext – om de wachttijden te beperken en om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. En dit zonder de kwaliteit van de behandeling in het gedrang te brengen. Voor het CGVS blijft een grondige en kwalitatieve beoordeling op individuele basis een prioriteit.

Eind december 2020 waren er 12.663 dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing had genomen. Eind juli 2021 bedroeg de totale werklast 15.791 dossiers (19.507 personen).

Dossiers worden niet op chronologische basis behandeld

Het CGVS is wettelijk verplicht om een aantal dossiers prioritair te behandelen. Het gaat om volgende dossiers:

  • personen die een volgend verzoek indienen ;
  • personen die al bescherming genieten in een andere EU-lidstaat ;
  • personen in hechtenis ;
  • personen komende uit een veilig land van herkomst.

Voor deze prioritaire dossiers, die fors in aantal zijn gestegen in 2019 en 2020, moet het CGVS een beslissing nemen op zeer korte tijd nadat het dossier werd overgemaakt door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een plan om de achterstand weg te werken

Sinds 2019 werden maatregelen genomen teneinde het asielstelsel te versterken om de achterstand te verwerken en voor elk verzoek een beslissing op korte tijd te kunnen nemen. Het CGVS heeft hiervoor extra personeel kunnen aanwerven.

Door de specifieke covidcontext heeft deze versterking nog niet tot het verwachte resultaat geleid. De persoonlijke onderhouden dienden enkele maanden te worden gestaakt, de organisatie van de gehoren en de opleiding van de nieuwe medewerkers bleek moeizamer te verlopen, en eind 2020 en begin 2021 kon een aanzienlijk aantal gehoren niet doorgaan omwille van afwezige medewerkers of verzoekers. Thans evolueren we naar een “normalere” situatie en kunnen we de achterstand beginnen weg te werken.

Contacteer ons niet indien u op een gehoor of een beslissing wacht, behalve in uitzonderlijke gevallen

Wij vragen u om het CGVS niet telefonisch of per mail te contacteren om naar de stand van uw dossier te informeren of om een versnelling van de procedure te vragen. Dergelijke vragen verhogen de werklast van het CGVS en zullen niet leiden tot een versnelde behandeling van uw dossier. Wij danken u voor uw begrip.

Uitzonderingen: indien u uw aanvraag heeft ingediend vóór 1 januari 2019 of indien u drie maanden na uw persoonlijk onderhoud nog geen beslissing heeft ontvangen, dan mag u het CGVS hierover contacteren. We zullen dan antwoorden en een stand van zaken van uw dossier geven.

In deze gevallen kan een versnelling worden aangevraagd per mail op het volgende adres: cgvs.info@ibz.fgov.be

Wij houden u op de hoogte

Gelet op de toestroom van aanvragen en op de capaciteit van het CGVS om deze te behandelen, kan de behandelingstijd variëren. Indien nodig zal bovenstaande informatie worden geactualiseerd op de website van het CGVS.

24 augustus 2021