Behandelingstermijnen van verzoeken

Sinds de tweede helft van 2018 is het aantal verzoeken om internationale bescherming aanzienlijk gestegen. Dit betekende een stijging van de werklast op het CGVS. De impact van de coronacrisis is ook niet te verwaarlozen.

Het CGVS is hierdoor niet in staat om alle dossiers op korte termijn te behandelen. Voor een aantal verzoekers zal de wachttijd langer zijn. Het CGVS is zich bewust van de stress die deze onzekerheid met zich meebrengt.

Het CGVS stelt echter alles in het werk - niettegenstaande de bijzondere situatie ten gevolge van de Covidepidemie - om de wachttijden te beperken en de nieuwe achterstand zo snel mogelijk weg te werken. We doen dit zonder de kwaliteit van de dossierbehandeling in het gedrang te brengen. Voor het CGVS blijft een kwalitatieve, grondige en individuele beoordeling van elk verzoek een prioriteit.  

De aanwerving van meer dan 100 protection officers die na een intensieve opleiding nu voluit operationeel zijn, zal ook bijdragen tot het wegwerken van de achterstand.

Eind december 2019 waren er in totaal  10.362 dossiers hangende bij het CGVS. Eind juli 2020 bedroeg de totale werklast 11.171 dossiers (13.987 personen).

Geen dossierbehandeling volgens chronologisch criterium

Het CGVS is wettelijk verplicht om een aantal dossiers bij voorrang te behandelen. Het gaat om de dossiers van:

  • personen die een volgend verzoek indienen (link);
  • personen die  bescherming hebben gekregen in een andere EU-lidstaat (link);
  • personen in hechtenis (link);
  • personen afkomstig uit een veilig land van herkomst (link).

In deze prioritaire dossiers, waarvan het aantal sterk is gestegen in 2019, dient het CGVS een beslissing te nemen op een zeer kort termijn na de overdracht van het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De weerslag van de coronacrisis

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werd besloten om de persoonlijke onderhouden te staken vanaf 16 maart 2020. Ze werden geleidelijk aan hervat vanaf 8 juni 2020. De gezondheid van onze medewerkers, van de verzoekers en van andere bezoekers blijft een prioriteit. Het CGVS heeft dan ook een aantal bijkomende beschermingsmaatregelen genomen om de veiligheid van elke medewerker en bezoeker te garanderen .

Het CGVS heeft zich aanvankelijk gefocust op verzoekers die in een opvangcentrum verblijven.

Vanaf augustus worden ook de interviews met verzoekers die op een privéadres verblijven geleidelijk aan hervat.

Iedereen zal echter niet onmiddellijk kunnen worden opgeroepen. Voor verzoekers die op een privéadres verblijven zal de wachttijd langer zijn.

Gelieve ons niet te contacteren als u op een interview of een beslissing wacht

We vragen u om het CGVS niet per telefoon of per e-mail te contacteren voor een stand van zaken van uw dossier of een vraag tot versnelling. Zulke vragen dragen alleen bij tot de werklast van het CGVS en zullen niet tot een versnelling leiden. We danken u voor uw begrip.

Wij houden u op de hoogte

Rekening houdend met de instroom van verzoekers en de behandelingscapaciteit van het CGVS kunnen de behandelingstermijnen variëren. Indien nodig zal deze informatie worden ge-update op de website het CGVS.

04 augustus 2020

Nieuw adres CGVS