Behandelingstermijn voor de Palestijnse dossiers

Naar aanleiding van de escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds oktober besloot het CGVS op 20 oktober om de negatieve beslissingen voor verzoeken van personen uit Palestina tijdelijk op te schorten.

Op 19 december 2023 kondigde het CGVS aan dat het de behandeling van alle Palestijnse verzoeken zou hervatten. Hierbij erkende het CGVS de behoefte aan internationale bescherming van verzoekers van wie het verzoek wordt onderzocht met betrekking tot de Gazastrook, maar benadrukte dat een individueel onderzoek van elk verzoek nog steeds vereist is.

Verschillende elementen verhinderen echter dat er een beslissing kan worden genomen binnen de aanvankelijke termijn van 6 maanden bedoeld in artikel 57/6, §1, tweede lid van de wet van 15 december 1980.

Enerzijds heeft het CGVS de laatste jaren een aanzienlijke stijging vastgesteld van het aantal verzoeken om internationale bescherming van personen afkomstig uit Palestina. Tussen 2021 en 2023 is het aantal verzoeken om bescherming bijna verdubbeld en deze stijging zet zich voort sinds de eerste maanden van 2024. Het CGVS constateert ook een toename van het aantal verzoeken van personen uit Palestina die al bescherming genieten in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Anderzijds hebben de grote veranderingen van de laatste jaren in de situatie in Palestina en in de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ertoe geleid dat het CGVS de behandeling van Palestijnse dossiers meermaals opnieuw heeft moeten evalueren.

Deze elementen hebben een aanzienlijke impact gehad op de werklast van het CGVS en heeft dus geleid tot een langere behandelingstermijn voor Palestijnse dossiers.

Actieplan voor de behandeling van Palestijnse dossiers

Het CGVS is zich ervan bewust dat het belangrijk is dat verzoekers om internationale bescherming binnen een redelijke termijn een beslissing krijgen. Daarom heeft het CGVS de voorbije weken verschillende maatregelen genomen om te garanderen dat Palestijnse dossiers sneller worden behandeld en ervoor te zorgen dat binnen 21 maanden na de indiening van het verzoek om bescherming een beslissing kan worden genomen.

Het CGVS zal de oudste verzoeken prioritair behandelen.

Aangezien de diensten van het Commissariaat-Generaal momenteel overstelpt worden door een zeer groot aantal vragen per e-mail, telefoon of aan het onthaal, verzoeken wij u alleen contact met ons op te nemen als dit absoluut noodzakelijk is.

21 mei 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.