Asielstatistieken februari 2016

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2016 gepubliceerd.

Evolutie

 • De DVZ registreerde in februari 2016 1.523 personen als asielzoeker in België. Elke persoon (ook kinderen) wordt als een asielzoeker geteld.
 • Dit is ongeveer een derdevan het maandelijks gemiddeld aantal personen (5.885) dat in de piekperiode augustus – december 2015 een asielaanvraag indiende.  Het aantal geregistreerde asielzoekers in februari 2016 ligt iets lager dan het aantal een jaar geleden (1.642 personen in februari 2015).
 • De daling is hoofdzakelijk te wijten aan een verdere vermindering van het aantal geregistreerde asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 363 in februari 2016). Ook het aantal asielzoekers uit Syrië (van 1.076 personen in december 2015 naar 290 in februari 2016) en Irak (van 494 personen in december 2015 naar 111 in februari 2016) nam sterk af.
 • Het aantal asielaanvragen is de afgelopen weken niet alleen in België teruggelopen. Eenzelfde tendens is vast te stellen in andere Europese landen. Ook in de Scandinavische landen en in Nederland is de daling opvallend. In andere lidstaten zoals Duitsland blijft het aantal asielzoekers echter zeer hoog.
 • Het is te vroeg om conclusies te trekken uit deze evolutie. Gezien de internationale situatie bestaat de kans dat het aantal asielzoekers terug gaat toenemen. 2015 kende het hoogst aantal asielzoekers in België - 35.476 dossiers ofwel 44.760 personen - sinds het recordjaar 2000 (41.982 dossiers).

Mannen – vrouwen – kinderen

 • In februari 2016 dienden meer personen van het mannelijk geslacht (inclusief kinderen) een asielaanvraag in in België dan personen van het vrouwelijk geslacht. De verhouding is 60,5% ten opzichte van 39,5%.
 • In februari 2016 vroegen 190 (zelfverklaarde) minderjarige kinderen en jongeren, niet begeleid door een ouder(s), asiel aan in België. Dit betekent een verdere scherpe daling ten opzichte van het aantal in de periode augustus-december 2015. Toen dienden maandelijks gemiddeld 511 (zelfverklaarde) niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een asielaanvraag in België in.

Herkomstlanden

 • De meerderheid van wie in België asiel aanvroeg in februari 2016 is afkomstig uit 3 landen: 23,8 % is Afghaan, 19 % Syriër en 7,3 % Irakees.
 • Verder in de top 5 maakten in februari 2016 herkomstlanden Somalië en Rusland respectievelijk 5,4 % en 4,3 % uit van het totaal aantal asielzoekers.
 • Een andere tendens, nl. dat meer migranten afkomstig uit Noord-Afrika (Marokko, Tunesië, Algerije, …) in Europa een asielaanvraag indienen, is momenteel niet waarneembaar in België.

Beslissingen

 • Het CGVS nam in februari 2016 1.945 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.259 personen. Het CGVS verhoogde in februari de output met 24,9 % ten opzichte van januari 2016 (1.557 beslissingen).
 • In februari 2016 is het aandeel personen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus (44,4 %) of de subsidiaire beschermingsstatus (15,1 %) verleent ten opzichte van het totaal aantal personen dat een eindbeslissing ontving 59,5 %. Het gaat om 1.088 beslissingen voor 1.343  personen. Het CGVS zet hiermee de tendens van 2015 verder: in 6 op 10 van de genomen beslissingen kende het CGVS vorig jaar een asielstatus toe.

Achterstand

 • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarin het CGVS nog geen beslissing nam. Eind februari 2016 bedroeg de totale werklast 16.481 dossiers. De werklast verdubbelde in 2015 van 5.565 asieldossiers tot 11.305 dossiers en groeit verder aan. Het CGVS beschouwt 4.500 dossiers als een normale werkvoorraad. 11.981 asieldossiers maken dus de reële achterstand uit. Ook op het niveau van de Dienst Vreemdelingenzaken bestaat een achterstand.
 • Men moet er rekening mee houden dat de werklast verder zal toenemen. Er blijft bijgevolg nood aan bijkomende versterking om de achterstand weg te werken en om de huidige instroom van asielzoekers te beheersen.

                            

15 maart 2016

Nieuw adres CGVS