Asielstatistieken april 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2018 gepubliceerd.

NIEUWE TERMINOLOGIE

  • Doordat de EU Asielprocedurerichtlijn in Belgisch recht werd omgezet en deze eind maart in werking trad werd een nieuwe terminologie geïntroduceerd. Zo spreken we niet langer van een asielzoeker maar van een verzoeker om internationale bescherming. Ook de begrippen enkelvoudige en meervoudige asielaanvraag komen te vervallen. In de plaats spreken we nu over een eerste verzoek en een volgend verzoek.
  • Wat de beslissingen betreft hebben we het niet langer over een inoverwegingname of een weigering van inoverwegingname. Deze beslissingen bestaan niet langer en worden vervangen door een beslissing ontvankelijk of niet-ontvankelijk.
  • Nieuw is dat het CGVS in geval van een grensprocedure ook kan beslissen tot verder onderzoek (artikel 57/6/4 van de Vreemdelingenwet). Daarnaast beschikt het CGVS ook over de mogelijkheid om een verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond te beschouwen (artikel 57/6/1 §2 van de Vreemdelingenwet).

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In april registreerde de DVZ 1.515 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in april nog 196 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor april op 1.711. Dit is een daling in vergelijking met maart 2018 (1.779).
  • Syrië, Afghanistan en Irak staan in april 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Georgië, Albanië, Eritrea, Guinee, Somalië en Rusland vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In april 2018 nam het CGVS 1.464 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.903 personen.
  • In april 2018 bedroeg het beschermingspercentage 57 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind april 2018 bedroeg de totale werklast 6.445 dossiers (8.367 personen). 4.500 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 1.945 dossiers maken de reële achterstand uit.
18 mei 2018
Nieuw adres CGVS