Arrest Raad van State over gehoren via videoconferentie

Naar aanleiding van een beroep met uiterst dringende noodzakelijkheid,  ingediend door diverse verenigingen, die de schorsing van het project ‘gehoren via videoconferentie’ in open opvangcentra vroegen, velde de Raad van State op 7 december 2020 een arrest, waarin de Raad de beslissing van het CGVS om dit project uit te voeren, schorste.

De Raad van State meent dat het CGVS, door gehoren in open centra via videoconferentie te willen afnemen, de omstandigheden waarin het gehoor plaatsvindt, wijzigt. De Raad stelt dat het CGVS hier niet bevoegd voor is, omdat het KB van 11 juli 2003 over de werking van het CGVS de omstandigheden regelt waarin het gehoor plaatsvindt, en een wijziging van deze omstandigheden alleen kan via een wettelijk kader.

Het CGVS neemt kennis van het arrest van de Raad van State en zal uiteraard de inhoud ervan naleven.

Dit betekent dat het project pas van start kan gaan na een wijziging van het KB betreffende de werking van het CGVS, waardoor het principe van de videogehoren in het KB kan worden opgenomen.

Het CGVS benadrukt dat het nooit de bedoeling was het systeem van fysieke gehoren stop te zetten en te vervangen door gehoren via videoconferentie. De organisatie van gehoren in onze kantoren blijft uiteraard de voorkeur genieten.

Het videogehoorproject werd op poten gezet om het functioneren van het CGVS te kunnen garanderen en om de efficïentie te verhogen. Enkele doelstelling zijn om:

  • personen te horen die niet naar het CGVS kunnen komen (risicogroepen of personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen);
  • de protection officers die zich in quarantaine bevinden of behoren tot een risicogroep maar niet ziek zijn, de kans te geven, gehoren af te nemen;
  • een aantal gehoren te kunnen organiseren  in geval van een nieuwe algemene lockdown met een verbod op verplaatsing.
  • een structureel kader voorzien om in bepaalde gevallen een gehoor via videoconferentie te organiseren

Het CGVS heeft zich altijd transparant en constructief opgesteld ten opzichte van de verschillende betrokken partijen door hen te informeren over dit project en door een overlegmoment te organiseren met de balies.

We wijzen erop dat de Europese Commissie, in haar communicatie van 16 april 2020, de lidstaten aanmoedigt om gehoren via videoconferentie te organiseren gelet op de Covid-19 context.

Op het niveau van EASO hebben de EU-lidstaten informatie uitgewisseld omtrent ‘best practices’ die ervoor kunnen zorgen dat de asielprocedures verdergezet worden in de context van deze pandemie. Videogehoren vallen hieronder.

Ten slotte heeft het UNHCR aanbevelingen geformuleerd om internationale beschermingskwesties in de context van de Covid-19 pandemie aan te pakken. UNHCR stelt gehoren via videoconferentie voor als een goed alternatief om de nationale asielsystemen te ondersteunen.  (zie: Practical Recommendations and Good Practice to Address Protection Concerns in the Context of the COVID-19 Pandemic)

Wij blijven overtuigd van het belang en van de toegevoegde waarde van dit project. Het CGVS meent dat een videogehoor een volwaardig alternatief kan vormen voor een face-to-facegesprek in bepaalde omstandigheden, zoals in het kader van de COVID-19-pandemie, of voor sommige specifieke profielen. Daarom zetten we dit project, met enige vertraging, verder.

Met vragen kan u terecht bij de woordvoerder van het CGVS: Damien.Dermaux@ibz.fgov.be.

17 december 2020

Nieuw adres CGVS