Toegankelijkheidsverklaring

Het CGVS streeft ernaar haar websites voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn EU 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad. We proberen daarom optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website cgvs.be.

Naam van de website: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals hieronder beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De automatische tests brachten de volgende afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA richtlijnen aan het licht:

 • Bij bepaalde links ontbreekt beschrijvende tekst die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft. (WCAG Criterium 1.3.1, 2.4.4, 2.4.9)
 • Alle niet-tekstuele inhoud die aan de gebruiker wordt gepresenteerd heeft een tekstalternatief dat het gelijkwaardige doel dient, met uitzondering van een paar situaties die beschreven staan in de WCAG richtlijn. (WCAG Criterium 1.1.1)
 • Een aantal artikels op de site zijn onzorgvuldig gestructureerd, waarbij de kopstructuur niet correct gevolgd wordt. (WCAG Criterium 1.3.1)
 • Gebruik van id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen en gebruik van het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren. (WCAG Criterium 1.3.1)
 • Sommige afbeeldingen bij artikels, zowel op de homepagina als op de artikel pagina’s bevatten een alternatieve tekst die de titel van het artikel herhaalt (WCAG Criterium 1.1.1)
 • De minimale contrastverhouding van tekst die over een achtergrond wordt gepresenteerd voldoet bijna niet aan de contrastverhouding van minstens 4,5:1. En tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond voldoet deze niet aan de contrastverhouding van minstens 3:1. (WCAG Criterium 1.4.3, 1.4.6)
 • De navigatie van de website ontrbreekt aan de bovenkant van elke pagina een link om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan. (WCAG Criterium 2.4.1)
 • De website mist een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan en links aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan. (WCAG Criterium 2.4.1)
 • Zorgen van een verzendknop. Door gebruik te maken van verzendknoppen in de toekomst en te voorkomen dat de gebruikers van het ene veld naar het andere springen willen we de controle in handen geven van de gebruikers, waar deze thuishoort. (WCAG Criterium 3.2.2)
 • Naam, rol, waarde met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen aanpassen. (WCAG 2.4.1, 4.1.2)
 • Het gebruik van formulierelementen en links. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Sommige links van bestemming zijn over het algemeen niet voldoende beschreven, zoals bijvoorbeeld het criterium om gebruikers te helpen het doel van elke link in de inhoud te begrijpen, zodat ze kunnen beslissen of ze het willen volgen (WCAG Criterium 2.4.4, 2.4.9).

Er zijn momenteel geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

We zijn bezig met het voorbereiden van een planning om deze afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA richtlijnen aan te passen.

Een diepgaande audit wordt dan ook voorbereid om de toegankelijkheidsproblemen te identificeren en recht te zetten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3/11/2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld met behulp van een toegankelijkheidsverklaring-generator, op basis van een automatische toegankelijkheidsmeting via deze testing tool en met advies en ondersteuning van het Belgian Web Accessibility Office team van de FOD BOSA.

Feedback en contactgegevens

Indien u opmerkingen heeft, of over informatie beschikt die voor deze website van toepassing zijn, kan u steeds contact opnemen met het CGVS (cgvs.info@ibz.fgov.be).

Als u bij uw bezoek aan onze website of campagnesites andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

U kan hiervoor de federale ombudsman contacteren:

Website Federale Ombudsman
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

De gedetecteerde technische toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.

Een aantal problemen bevinden zich in de inhoud van de website, deze zullen zo snel mogelijk door onze medewerkers gecorrigeerd worden.

Beperkingen en alternatieven

We doen er alles aan om onze websites en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, jaarverslagen, rapporten asielcijfers ... Het toegankelijk maken van die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen. Wenst u echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen via cgvs.info@ibz.fgov.be.