Privacy- Persoonsgegevens

Algemeen kader

Het CGVS hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten. Deze privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door het CGVS en de rechten die u heeft.

U vindt hier de privacyverklaringen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (https://ibz.be/nl/privacyverklaring) en van de Federale Overheid (https://www.belgium.be/nl/persoonsgegevens).

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan het CGVS  toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, verder afgekort als AVG.

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud.

Indien nodig wordt u via specifieke kanalen nadere informatie verschaft.

Rechtsgrond

Het CGVS is een federale onafhankelijke administratie, die de verzoeken om internationale bescherming ingediend in België behandelt. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. Het CGVS levert ook documenten van burgerlijke stand af aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

De werking van het CGVS past binnen een strikt wettelijk kader. De Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de Vreemdelingenwet) bevat bepalingen, zowel voor de vluchtelingenstatus als voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Het CGVS verwerkt uw persoonsgegevens dan ook hoofdzakelijk in het kader van zijn wettelijke verplichtingen, voor de vervulling van een taak van algemeen belang, voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het CGVS is verleend.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het kader van de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het CGVS:

 • Het nemen van beslissingen inzake de verzoeken om internationale bescherming/asiel
 • Het afleveren van attesten aan erkende vluchtelingen
 • Het verstrekken van adviezen aan de Minister of zijn gemachtigde
 • Beheer van tussenkomende partijen in de verzoeken om internationale bescherming
 • Beheer van geschillen in verband met de genomen beslissingen
 • Voor statistische doeleinden voor beheer en monitoring van de interne organisatie van de werking van het CGVS

Daarnaast dient het CGVS in zijn dagelijkse werking eveneens persoonsgegevens te verwerken:

 • Administratie van het personeel
 • Beheer van de leveranciers

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het CGVS verzamelt en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van zijn wettelijke opdrachten, voor de vervulling van een taak van algemeen belang, voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het CGVS is verleend of die nodig zijn om u te informeren en/of te antwoorden.

Het CGVS verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en niet buitensporig in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en ze niet verder te gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Behalve de persoonsgegevens die we rechtstreeks bij u verzamelen, kan het CGVS ook bij derden informatie verzamelen.

Zo is de Commissaris-generaal gerechtigd om alle bescheiden en inlichtingen die voor de uitoefening van zijn opdracht nuttig zijn, door elke Belgische overheid te doen overleggen (artikel 57/7 §1 van de Vreemdelingenwet). Daarnaast kan de Commissaris-generaal informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd of ontvangen door de verzoeker om internationale bescherming en die niet persoonlijk voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is bestemd, maar die publiek toegankelijk is, raadplegen en gebruiken voor de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming (artikel 57/7 §2 Vreemdelingenwet).

Gelet op het ingediende verzoek om internationale bescherming, kan het gaan om de volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Leefgewoonten
 • Samenstelling van het gezin
 • Studie en opleiding
 • Beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer
 • Financiële situatie
 • Gerechtelijke gegevens
 • Raciale of etnische gegevens
 • Politieke opvattingen/lidmaatschap van een vakvereniging
 • Filosofische en religieuze overtuigingen
 • Gegevens met betrekking tot het seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende de gezondheid

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten is het mogelijk dat het CGVS uw persoonsgegevens moet meedelen aan de volgende personen (zie onder meer artikel 57/27 van de Vreemdelingenwet):

 • Uzelf, uw wettelijke vertegenwoordigers
 • Uw beroepsraadgevers of deze van uw wettelijke vertegenwoordigers
 • De beroepsinstanties (RvV en RvS)
 • De Dienst Vreemdelingenzaken
 • De Dienst Voogdij
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Politiediensten, procureur des Konings, federale procureur of onderzoeksrechter
 • Het wachtregister

In het kader van zijn wettelijke opdrachten kan het CGVS ertoe worden gebracht om, op uitdrukkelijk verzoek van en conform hun regelgeving, sommige van uw persoonsgegevens aan Europese of internationale rechtbanken over te maken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

In regel bewaart het CGVS uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten volgens de behoeften van de dienst en zolang het dossier open is. Hierna wordt het dossier, na een selectie van de documenten in het dossier, overgedragen aan het Rijksarchief.

Afhankelijk van de bron en specifieke wettelijke kaders kunnen bewaartermijnen afwijken van deze algemene regel.

Gebruik van contactinformatie

Indien u voor het verkrijgen van inlichtingen of om informatie te verstrekken telefonisch, via e-mail, fax of per post contact opneemt met het CGVS buiten het kader van de behandeling van een specifiek verzoek om internationale bescherming, verkrijgt het CGVS automatisch bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens zullen worden gebruikt om uw boodschap of vraag te beantwoorden. Zij kunnen ook opgeslagen worden. U heeft het recht op inzage en toegang tot uw gegevens, u kan vragen om ze te rectificeren of u kan bezwaar indienen tegen de verwerking.

Deze contactinformatie zal in geen geval worden doorgegeven aan derden.

Toegang tot de website - cookies

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP adressen en ‘cookies’ om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen.

Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op jouw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd jou toestemming.

Cookies

Het CGVS die de beheerder is van deze website, maakt op deze website gebruik van vier soorten cookies:

 • essentiële cookies;
 • functionele cookies;
 • analyse cookies;
 • social media cookies.

Het CGVS gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van zijn website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil bezoeken.

Essentiële cookies:

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

BIGipServerF2W-…

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS012fe9cb

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS0192f946

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

Functionele cookies:

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

language

365 dagen (1 jaar)

Taal van de laatst bezochte pagina

Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.

Het CGVS gebruikt daarnaast ook "Matomo” voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren.

Voor het gebruik van deze cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op jouw toestel geïnstalleerd nadat je hiervoor je akkoord hebt gegeven.

Analytische cookies:

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

_pk_id

28 dagen

Token id

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ref

6 maanden

 

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ses

50 minuten

Session id

Analyse van het bezoekersaantal website.

Bij het afspelen van video’s worden ‘tracking cookies’ geplaatst die door YouTube voor marketingdoeleinden gebruikt worden. We maken gebruik van youtube-nocookie.com video’s. Zie privacypolicy www.youtube.com.

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

Externe links

De website van het CGVS vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.

Geschillen

De onlineovereenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortkomen uit de website of enig daarin vervatte gegevens, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van de website houdt in dat de gebruiker aanvaardt dat, in geval van een geschil, enkel de rechtscolleges te Brussel bevoegd zijn.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een welbepaald aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Een aantal van die rechten zijn enkel in beperkte gevallen van toepassing.

U heeft het recht uitsluitsel te krijgen of uw persoonsgegevens door het CGVS worden verwerkt, en in bevestigend geval kan u inzage en toegang tot uw gegevens verkrijgen. U kan eveneens vragen om ze te rectificeren of u kan bezwaar indienen tegen de verwerking. In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de AVG heeft u het recht de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen.

Indien u uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens wil doen gelden, kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van het CGVS.  Hoe u dit doet, kan u hier lezen: https://ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen

Opgelet, dit betreft louter vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS en het doen gelden van uw rechten betreffende deze verwerking. Indien u als advocaat of verzoeker inzage wil vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud of u een kopie wil aanvragen van bepaalde documenten uit het asieldossier en/of inzage wil vragen in het asieldossier, kan u hier de passende informatie vinden: http://www.cgvs.be/nl/Formulieren/.

Indien u meent dat het CGVS uw persoonsgegevens niet verwerkt overeenkomstig de AVG, kan u ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

Het CGVS onderneemt de nodige stappen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maakt het CGVS-gebruik van verschillende technische en organisatorische maatregelen.

Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens door het CGVS in het kader van zijn wettelijk omschreven opdrachten is:

De commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL.

Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS of u uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens wil doen gelden, kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van het CGVS.  Hoe u dit doet, leest u hier: https://ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen

Zoals reeds eerder aangehaald, dit betreft louter vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS en het doen gelden van uw rechten betreffende deze verwerking. Indien u als advocaat of verzoeker inzage wil vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud of u een kopie wil aanvragen van bepaalde documenten uit het asieldossier en/of inzage wil vragen in het asieldossier, vindt u hier de passende informatie: https://www.cgvs.be/nl/Formulieren.

Wijziging van de privacyverklaring

De privacyverklaring kan aangepast of bijgewerkt worden. Het CGVS raadt u dan ook aan om deze regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van deze verklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hogervermelde verordening.