Dagestan. Veiligheidssituatie

Niederländisch

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 16 maart 2018. Voor het huidige document werd onderzoek verricht over nieuwe evoluties in de periode 16 maart 2018 – 1 februari 2019.

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Dagestan, waarbij Cedoca vooral het gebruik van geweld door de overheid en door de gewapende groepen bekijkt. Mensenrechtenschendingen begaan buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, worden slechts kort besproken. Het is echter niet steeds mogelijk om hierin een strikt onderscheid te maken.

De positie van de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus is in Dagestan de voorbije jaren al sterk aangetast en deze trend zet zich door in 2018. Enerzijds door succesvolle operaties door de ordediensten maar anderzijds ook door de opkomst van Islamitische Staat (IS), dat een leidende ideologische rol opnam. De rol van het Emiraat van De Kaukasus binnen de rebellenbeweging in Dagestan lijkt ondertussen zo goed als uitgespeeld. Aan de andere kant wint IS sinds 2014 aan invloed in Dagestan en is het door de leiding van IS erkend als een zelfstandige onderafdeling die de ganse Noordelijke Kaukasus omvat. In de vorige jaren was er een sterke uittocht van de IS-aanhangers uit Dagestan naar het Midden-Oosten om er de IS-strijd te steunen. Volgens de bronnen is er vanaf 2017 een afname waarneembaar van deze uitstroom. De ineenstorting van IS in Syrië en Irak leidde er in 2017 toe dat er integendeel sprake is van een terugkeer van IS-aanhangers uit deze regio naar Dagestan. Volgens de bronnen treedt maar een beperkt aantal van deze terugkeerders toe tot de actieve IS-strijders in Dagestan en leidt de terugkeerbeweging tot heden niet tot een heropleving van de rebellenbeweging in de republiek.

Er zijn geen cijfers over het aantal IS-strijders in Dagestan, maar de bronnen geven aan dat het om een beperkt aantal gaat. Hun acties in Dagestan blijven op dit moment eerder beperkt.

De voorbije jaren kende het aantal geweldsincidenten en slachtoffers bij de ordediensten en rebellen een voortdurende afname. Deze trend werd na een beperkte stijging in 2016 opnieuw omgebogen naar een verdere daling in 2017 die zich doorzet in 2018. In 2017 vielen er vier dodelijke burgerslachtoffers in de republiek, in 2018 waren het er zes.

Bronnen melden dat de ordediensten in hun strijd tegen de rebellen hun boekje te buiten gaan en zich schuldig maken aan onder andere foltering, ontvoering en het gebruik van buitensporig geweld. Dit vindt plaats in een sfeer van straffeloosheid. Er zijn tot minstens 2017 meldingen van het vernielen van woningen van familieleden van personen die de autoriteiten als rebellen beschouwen.

Policy

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Russische Föderation