EASO Country of Origin Information Report. Security situation

Landeninfo / EASO Country of Origin Information Report. Security situation
Nederlands

Dit rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in België samen met het Europees Asielondersteuningsbureau (EASO).

Dit rapport is een update van het veiligheidshoofdstuk van het COI-rapport “Pakistan: Country overview” (augustus 2015) van EASO.

Het rapport biedt informatie over de veiligheidstoestand in Pakistan die relevant is voor het bepalen van de internationale beschermingsstatus (bepalen van de beschermingsstatus, vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming). Dit rapport bevat informatie die tussen juni 2015 en april 2016 werd verzameld en gaat over de periode 2015 en het eerste kwartaal van 2016. Een beperkt aantal gespecialiseerde papieren en elektronische bronnen werd geraadpleegd binnen deze periode en in het kader van de research. Voor mediaberichten over veiligheidsincidenten die ter illustratie werden vermeld onder de regionale beschrijving van de veiligheidssituatie, was de referentieperiode 1 januari 2015 tot 31 maart 2016.

In het eerste deel wordt een algemene beschrijving van de veiligheidssituatie in Pakistan gegeven en worden regionale verschillen onder de aandacht gebracht. Deze verschillen worden dan in detail toegelicht in het tweede gedeelte, dat een regionale beschrijving van geografische onderverdelingen bevat.

Het rapport belicht een aantal elementen en indicatoren die kunnen helpen om te beoordelen of bescherming wel of niet nodig is. Het rapport bevat een algemene beschrijving van de veiligheidssituatie in Pakistan en verstrekt gegevens over de betrokken elementen en indicatoren, afkomstig van verschillende bronnen. De informatie over één bepaalde indicator mag niet als doorslaggevend worden gezien, maar moet eerder worden beschouwd als een indicatie voor de beoordeling van de bescherming en moet samen met alle andere indicatoren en gegevens over de regio worden gelezen.

Om te garanderen dat de medeauteurs de EASO-methodologie voor COI-rapporten naleefden, werd een revisie uitgevoerd door COI-specialisten van de landen en organisaties die worden vermeld als revisor in de danksectie. Er werd rekening gehouden met alle commentaren van de revisoren en de meeste werden opgenomen in de eindversie van dit rapport.

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door het gewapend conflict tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .