Toelichting aan voogden: behandelingstermijnen niet-begeleide minderjarigen

Actueel / Toelichting aan voogden: behandelingstermijnen niet-begeleide minderjarigen

Het CGVS ontvangt veel vragen van voogden naar de stand van zaken of verzoeken tot versnelling inzake asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen.  We hebben begrip voor de ongerustheid van voogden en minderjarigen over de behandelingstermijnen.

Wachttijd gehoor

Door de asielcrisis van 2015-2016 belandde het CGVS – net zoals andere Europese asielinstanties - in een uitzonderlijke situatie met een zeer hoog aantal te onderzoeken asielaanvragen, inclusief van niet-begeleide minderjarigen. Het CGVS wierf bijkomend personeel aan en zet alles in op een kwaliteitsvol en snel onderzoek van de asielaanvragen. Niet-begeleide minderjarigen wachten vaak één jaar of meer op een uitnodiging voor een gehoor op het CGVS. Een kwaliteitsvolle en individuele beoordeling blijft echter voor ons een prioriteit. Alle asielaanvragen gelijktijdig behandelen is bijgevolg onmogelijk.

Volgorde van oproeping voor een gehoor

De datum waarop het CGVS het asieldossier van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt, bepaalt in sterke mate de volgorde waarin het CGVS uw pupil uitnodigt voor een interview. Maar ook andere factoren zijn bepalend voor de mate van prioriteit van planning van een gehoor: vb. de ernstige medische toestand (gestaafd met attesten) van de minderjarige, zijn/haar leeftijd, zijn/haar profiel of herkomstland, … Ook asielaanvragen van andere personen, gelinkt aan de aanvraag van de minderjarige, beïnvloeden de interviewplanning.

Afghaanse minderjarigen: volledig ingevulde vragenlijst leidt sneller tot gehoor

Afghanen vormen nog steeds de grootste groep niet-begeleide minderjarigen die een asielbeslissing afwachten. Sinds april 2016 vraagt het CGVS hen een vragenlijst in te vullen. Het CGVS nodigt prioritair die minderjarigen uit die de vragenlijst – vergezeld van documenten - volledig invullen of een sluitende verklaring geven waarom dit onmogelijk is. De datum waarop het CGVS deze info ontvangt geldt als richtlijn voor de planning van het gehoor. Via deze link kan u de criteria lezen waaraan uw reactie op de vragenlijst moet beantwoorden. Het CGVS stelt vast dat veel vragenlijsten volledig en voorzien van de nodige documenten worden overgemaakt. Dit draagt bij tot een goed en efficiënt asielonderzoek. Wij bedanken u en uw pupillen voor hun inzet.

Andere factoren bij interviewplanning

Het CGVS moet bij de organisatie van een asielinterview van een minderjarige bijkomend rekening houden met de beschikbaarheid van een protection officer, tolk, voogd en gehoorlokaal… Een gehoor inplannen op een datum spontaan door u voorgesteld, is bijgevolg onmogelijk.

Verdere toename van aantal interviews en beslissingen

Het aantal gehoren van niet-begeleide minderjarigen is sinds eind 2016 in stijgende lijn (zie ook: www.cgvs.be/nl/actueel/behandeling-asielaanvragen-afghaanse-minderjarigen). Sinds februari 2017 krijgt een 20-tal protection officers – waaronder heel wat Franstaligen – een training in ‘interviewtechnieken voor kinderen’ en ‘cultuursensitiviteit en kwetsbaarheid van het kind’ (Solentra). Het CGVS versterkt dus haar minderjarigenteam, met meer interviews én meer beslissingen tot gevolg de komende maanden.

Vragen stand van zaken en versnellingsverzoeken

U ontving al geruime tijd geen nieuws over de asielaanvraag van uw pupil? Bovenstaande verduidelijkt dat dit niet betekent dat het CGVS zijn/haar asielaanvraag over het hoofd ziet of dat zijn/haar asieldossier onvolledig is. Wij vragen u vriendelijk uw verzoeken (stand van zaken, versnelling, …) aan de minderjarigencoördinatie tot een strikt minimum te beperken. Zo kunnen we de tijd optimaal investeren in het inhoudelijk onderzoek van de aanvragen van uw pupillen. Dank voor uw medewerking.

15 februari 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .